KİRA SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ HALİNDE TAHLİYE ŞARTLARI

Kira sözleşmesinin kiracı tarafından ihlali halinde kiralananın tahliyesine ilişkin düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu” başlıklı 316 maddesiyle yapılmış, ancak anılan maddede sözleşme ihlali konusu oldukça dar bir kapsamda ele alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında; “Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile […]

Devamını Oku

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 37. madde hükmü uyarınca; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (“HUAK”) 18/A maddesinden sonra gelmek üzere; “18/B – (1) Aşağıdaki uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır: a) Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı […]

Devamını Oku

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN KAZANÇ KAYBI (YATIŞ BEDELİ)

Daha önceki yazılarımızda, trafik kazasından kaynaklanan maddi hasarların onarımından yahut tazmininden ve meydana gelen araç değer kayıplarından ve sigorta şirketinin sorumluluğundan bahsetmiştik. (Lütfen Bkz…) (Lütfen Bkz…) Bu yazımızda ise, uygulamada yatış bedeli olarak bilinen, gelir kaybı yahut kazanç kaybı olarak da adlandırılan gerçek zarar türünden söz edeceğiz. Kazanç kaybı, ticari amaçlarla kullanılan araçların, kaza sonucu […]

Devamını Oku

TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, bir kimsenin yaptığı eylemden dolayı sorumlu tutulabilmesi için diğer şartlar ve ahlaka aykırı fiilden dolayı sorumluluk (Ahlaka aykırı fiilden dolayı sorumluluk hakkında detaylı bilgi için Lütfen Bkz.) haricinde, öncelikle hareketin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Genel olarak hukuka aykırı fiil kavramıyla, meydana getirilen fiilin bütün hukuk sistemine aykırı olması ve […]

Devamını Oku

KİRA TESPİT DAVALARINDA İHTARNAMENİN HUKUKSAL ÖNEMİ

Kira tespit davalarından bir önceki yazımızda bahsetmiştik (Lütfen Bkz…). Bu yazımızda ise kira tespit davası ikame etmeden önce kiralayan tarafından kiracıya bir ihtarname gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı ve böyle bir ihtarnamenin hukuksal mahiyetinin ne olacağı hakkında açıklamalara yer vereceğiz. Türk Borçlar Kanunu’nun (“Kanun”) madde 344/3; “Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan […]

Devamını Oku

SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI

Sözleşme, tarafların karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanlarıyla meydana getirilen hukuki işlem olarak kısaca ifade edilebilmektedir. Önceki yazımızda da bahsettiğimiz üzere sözleşmenin kurulmasının yanında; tarafların irade beyanlarının birbirlerine uygun olup olmadığının, sözleşme içeriğinin ne anlama geldiğinin anlaşılması için sözleşmenin yorumlanması hususu oldukça önem teşkil etmektedir. Yine sözleşmenin kurulmasında temel unsur sayılan iradelerin yorumlanmasında, tarafların iradesinin […]

Devamını Oku

İŞLETİLME HALİNDE OLMAYAN ARACIN SEBEP OLDUĞU TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK

Daha önceki yazımızda işletilen motorlu aracın sebep olduğu zararlardan doğan sorumluluğu açıklamıştık (Lütfen Bkz.), bu yazımızdaysa işletilme halinde olmayan aracın sebep olduğu trafik kazasından doğan sorumluluğu ele alacağız. İşletilme halinde olmayan aracın sebep olduğu trafik kazasından doğan sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’nun (“KTK”) “İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu […]

Devamını Oku

HAKKANİYET SORUMLULUĞU

Türk Borçlar Hukuku kapsamında, tazminat sorumluluğu için esas olan kusur sorumluluğudur. Hakkaniyet sorumluluğu özel olarak düzenlenmiştir. Adam çalıştıranın sorumluluğu gibi bazı durumlarda kusura bakılmaksızın tazminata hükmedilir. Bu yazımızda, hakkaniyet sorumluluğu ele alınacaktır. Hakkaniyet sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 65. maddesinde “Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar […]

Devamını Oku

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

Sözleşme ilişkisi içerinde ifa edilmesi gereken edimlerin ifa sürelerinin uzaması ya da uzun süreli veya sürekli borç ilişkisi içeren sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu sıradaki koşulların ilerleyen zaman içerisinde değişmesi durumu, sözleşme ilişkilerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu değişikliğin taraflarca öngörülmesi durumunda, sözleşme ilişkisinde tarafların anlaşmasını içeren düzenlemeler zaten metinlerde daha önce kaleme alınmışsa evleviyetle sözleşmede taraf iradesine […]

Devamını Oku

MAĞDURUN RIZASININ TAZMİNAT ORANINA ETKİSİ

Bir önceki yazımızda, Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) kapsamında hukuka uygunluk sebeplerini ele alırken, hukuka uygunluk sebeplerinin bir türü olan rızayı daha detaylı olarak ele alacağımızı belirtmiştik. Genel olarak rıza; ilgili kişinin, üzerinde tasarrufta bulunabileceği hakkıyla ilgili bilgilendirmeye dayalı olarak ve baskı altında kalmadan onay vermesi anlamına gelmektedir. Ancak mağdur tarafından verilen bu rızasının hukuka uygunluk […]

Devamını Oku