ZAMANAŞIMI DEFİ’NİN ISLAHLA İLERİ SÜRÜLMESİ

Alacak hakkının kanunda öngörülen sürelerde istenmemesi halinde söz konusu alacak zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğrayan bu alacak hakkının devlet himayesi altında ilerisürülerek istenmesi halinde mahkeme alacağın zamanaşımına uğradığını re’sen gözetemeyecektir. Bu sebeple zamanaşımının mahkeme tarafından dikkate alınabilmesi ancak taraflarca ileri sürülmesi halinde mümkün olacaktır. Zamanaşımı def’inin ileri sürülmesi hususunda kanun koyucu özel bir düzenlemeye yer vermediği […]

Devamını Oku

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU KAPSAMINDA CEVAP DİLEKÇESİ

Dava dilekçesini tebliğ alan davalı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) kapsamında hüküm altına alınan kurallara riayet ederek dava dilekçesindeki iddialara karşı savunma yapma hakkında sahiptir. Davalı bu savunma hakkını, HMK’nin “Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız […]

Devamını Oku

2024 YILI YARGIDA PARASAL SINIRLAR

25.11.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:554) ile 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş, 2024 yılı için yargıda parasal sınırlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Adli Yargıda: Senetle ispat sınırı: 23.450,00 TLYerel mahkeme kesinlik sınırı (İstinaf sınırı): 28.250,00 TLTemyiz sınırı: 378.290,00 TLTemyizde duruşma sınırı: 567.520,00 TL […]

Devamını Oku

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İTİRAZI İLE ZAMANAŞIMI DEF’İ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ

Ön inceleme aşaması; ancak ön inceleme duruşması sona erdikten sonra, davalının hak düşürücü süre itirazı ve zamanaşımı def’inin olması halinde bunların incelenip karara bağlanmasıyla nihayete erer. Bir başka deyişle, sadece ön inceleme duruşmasının bitmesiyle ön inceleme aşaması tamamlanmış sayılmayacak dolayısıyla tahkikat aşamasına da geçilemeyecektir. Tabi ki bu açıklanan durum, davalının hak düşürücü süre itirazı ve […]

Devamını Oku

BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YATIRILMAMASI

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 94. maddesinde “Kanunun belirlediği süreler kesindir. Hâkim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Bu takdirde hâkim, tayin ettiği kesin süreye konu olan işlemi hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklar ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını açıkça tutanağa geçirerek ihtar eder. Kesin olduğu belirtilmeyen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir; bu […]

Devamını Oku

BİLİRKİŞİ RAPORU BAĞLAYICI BİR DELİL MİDİR?

Yargılama sırasında mahkemeye ibraz edilen deliller, esas olarak takdiri ve kesin delil şeklinde iki başlık altına kategorize edilmektedir. Hakim için bağlayıcılık teşkil eden, yargılamaya konu olan vakıayı kesin olarak ispat ettiği kabul edilen ve aksinin iddia edilmesi mümkün olmayan deliller, kesin delil olarak adlandırılırken; hakim için bağlayıcılık teşkil etmeyen, üzerinde hakimin takdir yetkisini kullanabileceği deliller, […]

Devamını Oku

YAZILI YARGILAMA USULÜNDE TAHKİKAT

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 147. madde 1. fıkra “Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir.” hükmü uyarınca, ön inceleme aşamasının tamamlanması akabinde tahkikat aşamasına geçilecektir. Her ne kadar kural ön incelemenin tamamlanmasından sonra tahkikat aşamasına geçiş olsa da; bazı durumlarda, tahkikata geçilmesi gerekmeksizin davanın ön inceleme safhasında sonuçlanması mümkün […]

Devamını Oku