SUYUN KİRLETİLMESİ SEBEBİYLE ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ SUÇU

Çevrenin kasten kirletilmesi konusunu daha önceki bir yazımızda (Lütfen bkz…)  ele alarak bu suçun unsurlarını etraflıca açıklamış; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 181. madde 1. fıkrasında geçen “İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde” lafzı dolayısıyla, atık veya artıkların toprağa, havaya veya suya verilmesi yahut verilmemesi prosedürünü düzenleyen ilgili […]

Devamını Oku

CEZA HUKUKU’NDA AF

Af, kimi zaman kesinleşmiş cezaları kaldıran, hafifleten veya değiştiren, kimi zaman da kamu davasını düşüren veya mahkumiyeti bütün neticeleriyle birlikte vaki olmamış sayan, yasama veya yürütme organlarınca gerçekleştirilen bir kamu hukuku işlemidir. Türk Hukuku’nda af çıkarma yetkisi Anayasa’nın 87. maddesinin“…Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına […]

Devamını Oku

SUÇU BİLDİRMEME SUÇU

Suçu bildirmeme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 278. maddesinde“(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, […]

Devamını Oku

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU ve CEZASI

Aynı kasten öldürme ve taksirle öldürme (Bkz: İlgili Yazımız…) suçları gibi, intihara yönlendirme suçu da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçla korunan hukuki değer de yine kasten öldürme ve taksirle öldürme suçlarında olduğu gibi kişilerin yaşam hakkıdır. İntihara yönlendirme suçu TCK’nın 84. maddesinde “(1) Başkasını […]

Devamını Oku

MALA ZARAR VERME SUÇU

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde, 151. ve 152. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, başkasının taşınır veya taşınmaz bir malını kısmen veya tamamen tahrip etme, yıkma, bozma, yok etme, kullanılmaz hale getirme veya kirletme, sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme veya değerinin azalmasına neden olma fiilleri, mala zarar […]

Devamını Oku

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR VE CEZASI

İnsanlığa karşı suçlar; aynı soykırım suçu gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Uluslararası Suçlar” kısmında düzenlemiştir. İnsanlığa karşı suçlar, TCK’nın 77. maddesinde “(1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: a) Kasten öldürme. b) Kasten yaralama. c) İşkence, eziyet […]

Devamını Oku

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI

Dünya’da ve ülkemizde Coronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması ve sağlık çalışanlarının salgın karşısında büyük bir özveriyle etkili mücadelesi karşısında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına uygulanan yaptırımların hafifliği tekrardan tartışılmaya açılmıştır. Cezaların hafifliği sebebiyle adalet duygusunun zedelenmesi doğrultusunda, TBMM hızla harekete geçerek kamuoyunda “Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak bilinen düzenlemeyi kabul etmiştir. 17 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de […]

Devamını Oku

CEBİR

Cebir; istenilen hareketin gerçekleştirilebilmesi için bir kimsenin bir başka kimseyi fiziksel güç kullanmak suretiyle zorlamasıdır. Cebir; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında 108. maddede “Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına […]

Devamını Oku

CEZA YARGILAMASINDA ÇOCUK

Ceza Hukuku’nda çocuk kavramı, 18 yaşını doldurmamış kişileri ifade etmektedir. Kişilerin yaş küçüklüğü; kusur yeteneğini azaltan veya ortadan kaldıran sebepler arasında sayılmaktadır. Kanun koyucu yaş küçüklüğünü dikkate alarak, çocukların ceza ehliyetini 3 grupta incelemiştir. Çocukların ceza ehliyeti hakkında yazımızı buradan (…Bkz) okuyabilirsiniz. Ayrıca ifade etmeliyiz ki kanun koyucu, suç işleyen çocuk hakkında “suça sürüklenen çocuk” […]

Devamını Oku

HALK ARASINDA ENDİŞE, KORKU VE PANİK YARATMAK

Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Kamunun Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında, 213. maddesinde “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile […]

Devamını Oku