YEDİEMİN

Yediemin, haczedilen malın satışının gerçekleştirilmesine kadar ya da taşınır bir malın tahliyesi halinde bu malın sahibi bulunana kadar veyahut bu malı sahibi teslim alana kadar muhafaza edilmesi için teslim edildiği yerdir. Ayrıca birden fazla kişi arasında çekişmeli olan bir malın çekişme sonuçlanana kadar bir yere emanet edilmesi gerektiği takdirde de bu mal yediemine bırakılabilir.

Haciz durumunda haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilmektedir. Bu süre içerisinde ücretler Adalet Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu tarifeye göre belirlenmektedir. Malların muhafaza edilmesine karar verilmesinden sonra mallar depo görevlisi tarafından haciz mahallinde teslim alınmakta ve giriş makbuzu düzenlenerek depoya alınmaktadır. Sonrasında ise depoya emanet kaydı yapılmaktadır. Malların teslim alındığı esnada malın son durumunu gösterir şekilde fotoğraf ve kamera kaydı yapılmaktadır. Teslim edilen malların haciz tutanağında belirtildiği niteliklere haiz olup olmadığı, elektronik cihazların çalışıp çalışmadığı ya da herhangi bir parçanın eksik olup olmadığı, araçların ise plaka, şasi ve motor numaralarının ruhsat bilgileri ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek tutanağa bağlanır ve giriş makbuzu eklenir. Giriş makbuzu ve haciz tutanağı arasında bir çelişki mevcutsa haciz tutanağına itibar edilmektedir.

Yediemin deposunun yanı sıra aynı amaçla araçların koyulduğu yediemin otoparkları da mevcuttur. Araçlar yediemin otoparkına; aracın yanlış yere park edilmesinden dolayı ya da icralık olan aracın zarar görmemesi amacıyla çekilmektedir.

Yediemin ücreti hesaplanırken, malın fiili olarak depoda kaldığı tarihlerde yürürlükte olan ücret tarifeleri dikkate alınmaktadır.  Lisans kapsamında kalan hizmetlerin gerçekleştirilmesine karar veren icra ve iflâs dairesi ve ilgili depo işleticisi yukarıda belirttiğimiz üzere Bakanlık’ın belirlemiş olduğu ücret tarifesine uymak zorundadır.

Aşağıda sizlerle yediemin ücretinin konu olduğu bir karar paylaşmaktayız.

“İ.İ.K’nun 59. maddesi gereğince takip masrafları borçluya ait olmakla beraber kural olarak alacaklı taraf yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını peşin ödemek durumundadır. Yedieminlik ücreti takip masrafları arasında olup, takip konusu dosyaya tahsilat sağlandığında ilgililerine ödenecek ilk masraflar arasındadır. Yedieminlik ücretinin muhafaza tedbirine konu takip dosyasında talep edilmesi yasa gereğidir. Somut olayda, şikayete konu 35ETG81 plakalı aracın yediemin otoparkında muhafazalı olduğu görülmüştür. Alacaklı tarafından talep edilen yakalama ve muhafaza işlemleri için en az 6 aylık yediemin ücretinin peşin olarak yatırılması gerekmektedir. Şikayetçi tarafın, aracın muhafazası için gereken giderler ve yediemin ücretini peşin ödenen ücretten talep etmesi mümkündür. Yedieminin muhtemel alacağına mahsuben yatırılan (yatırılması gereken) peşin ücretin şikayetçiye ödenmesi uygun olacaktır. Ödeme sonrası eksik kalan muhafaza masrafları her aşamada alacaklıdan talep edilebilir. Tüm dosya kapsamına göre, aynı aracın üzerindeki haczin alacaklı tarafından birden çok yenilenerek uzun süredir muhafazasını sağladığı, şikayetçinin alacağına kavuşmak için beklemesi gereken makul sürenin aşıldığı anlaşıldığından şikayetçinin talebinin iş bu dosya kapsamında yerinde olduğu, 6 aylık peşin alınması gereken muhafaza bedelinin şikayetçinin ilerde doğacağı muhtemel alacağına mahsuben ödenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur… 1-Şikayetin KABULÜ ile, Ankara 15. İcra Müdürlüğünün 2017/18600 Esas sayılı takibindeki 27.11.2020 tarihli tensip kararının KALDIRILMASINA…”

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir