SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU

Devlet hastanelerinde görev yapan, kamu görevlisi statüsündeki sağlık mensubu çalışanlarının, bir suçun işlendiğini görevleriyle bağlantılı olarak öğrenip yetkili birimlere bildirmemeleri yahut geç bildirmeleri durumu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 279. maddesi “(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.” uyarınca, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu kapsamında kalmaktadır. (bkz. ilgili yazımız…)

Özel hastane yahut kurumlar bünyesinde görev alan sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu ise TCK 280.m uyarınca “(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre, özel hastane yahut kurumlar bünyesinde sağlık mesleği mensubu olan tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler, görevlerini yaptıkları esnada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaştıklarında, bu durumu yetkili makamlara bildirmez yahut bildirmekte gecikirlerse bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır.

İlgili Yasa metninden de görüleceği üzere, sağlık mensubu çalışanları ilgili Yasa maddesinde yazanlarla sınırlandırılmamış olup sağlık hizmeti verilen diğer kişiler denilerek sağlık alanında çalışan ve sağlıkla ilgili herhangi bir meslekle uğraşan herkes, özel hastane yahut kurumlar bünyesinde görevlerini icra ederken karşılaştıkları suçu ilgili birimlere bildirmekle yükümlü kılınmışlardır.

Suçun oluşabilmesi için sağlık mensubu olan kişilerin, bir suçun işlendiğini görevleri esnasında öğrenmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi suçu değil, suçun basit hali olan ve TCK 278.m. kapsamında düzenlenen suçu bildirmeme suçu (bkz. ilgili yazımız…)  işlenmiş olacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir