KOOPERATİF NASIL KURULUR VE KİMLER KURUCU ORTAK OLABİLİR?

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”) 1. maddesinde “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” denmiştir. İlgili Yasa’nın 2. maddesinde “Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak anasözleşme ile kurulur. Anasözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması gerekir. İlgili Bakanlık faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırmaya, çalışma bölgeleri oluşturmaya, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir … Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz … Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.” şeklindeki düzenlemeyle kooperatiflerin kuruluş, muteberlik şartları ve isim kullanma yetkisi hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verdiğimiz ilgili Yasa maddeleri ile düzenlendiği üzere, kooperatif kuruluşu için öncelikle 7 ortağın bir araya gelerek kooperatif anasözleşmesini imzalamaları gerekmektedir. Kooperatif kuruluşunda, kurucu ortakların kimler olacağı ve kimlere kurucu ortak deneceği ilgili Yasa’da açıkça belirtilmemiş olduğundan, bu hususta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 337. maddesine de bakmak gerekmektedir. TTK 337. m. “Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur” hükmü uyarınca kooperatif anasözleşmesini düzenleyip imza eden, anasözleşmede sermaye olarak gösterilen parayı veya ayn’ı taahhüt eden bir kişi kooperatifte kurucu ortak olabilecektir. Burada sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamayacağı unutulmamalıdır.

Kooperatif kuruluşunda, kurucu ortaklardan her birinin ve kooperatif kurulduktan sonra kooperatife giren her kişinin en az bir, en çok beş bin ortaklık payı taahhüt etmesi gerekmektedir. 14.7.2009 tarihli ve 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1163 sayılı KK’na tabi kooperatiflerde, bir ortaklık payının değerinin 100,00TL’ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre kooperatif kurulması için öncelikle 7 ortağın bir araya gelmesi, sonrasında ortakların anasözleşmeyi düzenleyip imzalaması ve her bir ortağın en az 100,00TL değerinde ortaklık payı alması gerekmektedir. Böylece 700,00TL sermaye ile kooperatif kuruluşu sağlanabilecektir.

             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir