VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİNİN UZATILMASI İLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 11.03.2021 TARİHLİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 11.03.2021

Karar No: 2021/238

Veri sorumlularının en önemli yükümlülüklerinden biri olan veri sicilinin tutulması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 16/2. maddesinde “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”), Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı tarafından tutulan bir sicildir. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin; bir başka deyişle veri sorumlularının veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce, KVKK’da ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) belirtilen istisnalar haricinde bu sicile kaydolmaları zorunludur. KVKK madde 18/1-ç “..16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.” hükmünü amir olup, madde uyarınca VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sicil sorumlularının bu yükümlülüğü yerine getirmemeleri halinde idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

VERBİS’e kayıt için son tarihin ne olacağıyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yayınladığı 11.3.2021 tarihli 2021/238 sayılı kararıyla;

“Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren salgın nedeniyle Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine

kadar uzatılmasına karar vermiştir.”

İlgili kararın tam metnine ulaşmak için; (lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir