VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (VASİYETİ TENFİZ MEMURU)

Vasiyeti yerine getirme görevlisi diğer bir adıyla vasiyeti tenfiz memuru, miras bırakan kişinin son isteklerini yerine getirmesini kendisinden istediği kişidir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi, yasal veya atanmış mirasçıların dışında bir kişi de olabilmektedir.

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevine başladığı sırada fiil ehliyetinin bulunması gerekmektedir. Miras bırakan vasiyeti yerine getirme görevlisi tayin ederek mirasçılarının miras konusunda kendi çıkarlarına göre hareket etmesini önlemekte bir nevi tedbir almış olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 550. maddesi “Mirasbırakan, vasiyetnameyle bir veya birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi atayabilir. Vasiyeti yerine getirme görevlisinin, göreve başladığı sırada fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Vasiyeti yerine getirme görevlisine sulh hâkimi tarafından bu görevi bildirilir; bildirim tarihinden başlayarak onbeş gün içinde kabul edilmediği sulh hâkimine bildirilmezse, görev kabul edilmiş sayılır. Vasiyeti yerine getirme görevlisi hizmetinin karşılığında uygun bir ücret isteyebilir.” hükmünü amir olup vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanma şeklini düzenlemektedir. Maddeden de görüldüğü üzere vasiyeti yerine getirme görevlisine görevini sulh ceza hâkimi bildirir ve bu bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde görevi kabul etmiyorsa kişi, sulh ceza hakimine bu yönde beyanda bulunmalıdır. Aksi halde görevi zımnen kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca vasiyeti yerine getirme görevlisi yaptığı görev karşılığında uygun bir ücret isteyebilir.

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevleri ise TMK madde 552’de “Mirasbırakan, tasarrufunda aksini öngörmüş veya sınırlı bir görev vermiş olmadıkça vasiyeti yerine getirme görevlisi, mirasbırakanın son arzularının yerine getirilmesi için gerekli bütün işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi, özellikle; 1. Göreve başladıktan sonra gecikmeksizin terekedeki malların, hakların ve borçların listesini düzenler. Liste düzenlenirken olanak varsa mirasçılar hazır bulundurulur. 2. Terekeyi yönetir ve yönetimin gerektirdiği ölçüde tereke mallarının zilyetliğinin kendisine devrini ister. 3. Tereke alacaklarını tahsil eder, borçlarını öder. 4. Vasiyetleri yerine getirir. 5. Terekenin paylaşılması için plân hazırlar. 6. Tereke ile ilgili dava ve takiplerde miras ortaklığını temsil eder. Mirasçılar tarafından açılmış davalardan görevi ile ilgili olanlara müdahil olarak katılabilir. 7. Açtığı veya aleyhine açılan davalar ile yapılan takipleri mirasçılara bildirir.” şeklinde sıralanmıştır.

Ayrıca eklemek isteriz ki; vasiyeti yerine getirme görevlisi olarak sayıca birden çok kişi de tayin edilebilmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir