HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) CEZALARI

Hızlı geçiş sistemi (HGS) Türkiye’deki tüm Boğaz köprülerinden ve otoyollardan geçiş ücretlerinin radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi kullanılarak temassız şekilde sürücülerden tahsil edildiği bir sistemdir. Türkiye’de 2012 yılından beri bu sistem kullanılmaktadır. HGS için ya kart ya da etiket kullanılmaktadır. HGS etiketi satış noktalarından temin edilebilmektedir. Arabanın ön camına yapıştırılmak suretiyle kullanılmaktadır. HGS kart ise PTT şubelerinden satın alınabilinir. HGS kart araç plakasıyla eşleştirilmektedir. Kartı yanınızda taşımanız ya da arabanızın herhangi bir yerine yapıştırmanız gerekmemektedir. Tanımlı olan plakalı araç ödeme noktasından geçiş yaptığında karttaki bakiyeden ödenecek olan tutar otomatik olarak düşer.

HGS bakiyesi e-devlet üzerinden, PTT’den, telefonla ve bankalar aracılığıyla sorgulanabilmektedir. HGS bakiyesi yeterli olmayan, buna rağmen ödeme noktalarından ihlalli geçiş yapan sürücülere ceza kesilmektedir. Ceza kesilmesi halinde PTT’nin resmi sitesinden ya da e-devlet üzerinden ceza sorgulaması yapılabilmektedir.

Bakiyesinin yetmemesi sonucu kendisine HGS cezası kesilen bir sürücünün, cezaya itiraz etmesi sonucu verilen bir kararı sizlerle paylaşmak isteriz.

“Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; davacı tarafından işletilen otoyol ve köprülerden ****** plakalı aracın ihlalli geçişi nedeniyle doğan ve yasal süresi içinde ödenmeyen geçiş tutarı ve yasadan kaynaklı para cezasının tahsili amacıyla Bakırköy 15. İcra Müdürlüğünün 2018/20814  Esas sayılı dosyası ile takibin başlatıldığını, davalının borca itiraz ettiğini ve takibin durduğunu, oysa davacı tarafından işletilen otoyolda yer alan tüm gişelerden nakit ya da kartla tahsilat yapılabilmesinin mümkün olup süresi içerisinde OGS için bankadan HGS için PTT den provizyon alınamaması nedeniyle söz konusu geçiş ücretini talep edildiğini, ödemenin gerçekleşmemesi halinde bildirim yükümlülüğünün olmadığını ancak sürücüye geçiş esnasında bu görev olmamasına rağmen uyarılar yapıldığını, kullanıcıların geçişi takip eden 15 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde icra takibinin dayanaklarının oluştuğunu bu nedenlerle davalının itirazı üzerine duran takibin devamını, itirazın iptali ve %20 den az olmayan icra inkar tazminatına hükmedilmesi talep ve dava olunmuştur. Davalıya usulünce tebligat yapılmış vekili cevap dilekçesinde özetle; davaya konu geçiş yapılan 26/08/2018 tarihli geçiş öncesinden 9 gün evvel bayram tatilini giderken 17/08/2018 tarihinde yapılan geçişlerle ilgili bakiyenin yetersiz olması nedeniyle davalının HGS hesabının 27/08/2018 tarihinde bakiye miktarının müsait hale gelmesinin üzerine köprü ve otoban geçiş ücreti olan toplam 91,65 TL nin HGS hesabından otomatik olarak kesildiğini, davaya dayanak yapılan geçiş için de sunulan hesap ekstrelerinden anlaşılacağı üzere yasal süresi içerisinde bakiye bulunduğu halde kesintinin yapılmadığı, bu nedenle icra dosyasının dayanağı olmadığı belirterek davanın reddi savunulmuştur. Bakırköy 15. İcra Müdürlüğünün 2018/20814  Esas sayılı takip dosyası incelendiğinde; ana geçiş ücreti olan 91,65 TL ile birlikte 274,95 TL ceza tutarından ibaret 366,60 TL nin takip konusu edildiği, davalının borca itiraz ederek takibin durmasına sebebiyet verdiği ve iş bu davanın yasal süresi içerisinde açıldığı anlaşılmıştır. UYAP ortamından icra dosyası, geçişe ilişkin kayıt ve resimler, HGS bakiyesi ve delil niteliğindeki tüm bilgi ve belgeler dosya içerisine aldırılmıştır. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede:  davalının vermiş olduğu cevap dilekçesinde belirtildiği üzere 17/08/2018 tarihinde gerçekleşen geçişler nedeniyle aynı köprü ve yola ilişkin 71,75 ve 19,90 TL lik tutarların geçiş anında yeterli bakiye olmaması üzerine davalı tarafından yapılan 27/08/2018 tarihli 100 TL lik bakiye yüklemesi neticesinde davalının HGS hesabından tahsil edildiği, davaya dayanak yapılan 26/08/2018 tarihli geçiş anında davalının yeterli bakiyesi bulunmadığı ancak 15 günlük süre içinde 09/09/2018 tarihinde davalı tarafından bakiye yüklendiği ancak bu kez 26/08/2018 tarihli geçiş ücreti kesilmeden 03/09/2018 ve 06/09/2018 tarihli geçiş ücretlerinin kesilmesine rağmen davaya konu edilen tutarın kesilmediği, davalının kanuni süresi içerisinde HGS hesabına yeterli yükleme yaptığı, bu nedenle söz konusu tutarı davacı tarafın hesaptan alma imkanı varken almadığı ve icra takibi başlattığı, bu nedenle icra takibi yapılmasının henüz yasal koşullarının oluşmadığı, ana geçiş ücreti dışında cezaların yasal bir şekilde tahakkuk etmediği, bu nedenle icra dosyasının iptaline karar verilmesi gerektiği ancak davalının 91,65 TL tutarındaki ana geçiş ücretini ödemek zorunda olduğu ancak icra takibi yapılmasının henüz koşulları oluşmamakla bu tutarın takip konusu edilemeyeceği, bu nedenle icra takibinin iptalinin dosya kapsamına uyumlu olduğu ve makul süre içerisinde ana geçiş ücreti olan 91,65 TL nin davalı tarafça davacıya hesabına yatırması gerektiği, somut uyuşmazlığın yargılama gerektirmesi nedeniyle kötü niyet tazminatı koşullarının oluşmadığı anlaşılmakla davanın  reddine dair aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.” (Bakırköy 5. Tüketici Mahkemesi, 2018/945 E., 2019/481 K.)

                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir