SOSYAL HİZMETLER KANUNU’NDA ARANAN GELİR KISTASINDA COVİD-19 SEBEBİYLE GEÇİCİ SÜRELİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla birçok alanda farklı stratejiler geliştirilmekte, bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu tedbirler arasında korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan kişilere götürülen sosyal hizmetler de bulunmaktadır.

Nitekim söz konusu tedbirler doğrultusunda, 17.4.2020 günlü ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe konulmuş ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na Geçici 18. madde eklenmiştir.

Anılan maddeyle, “Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; a) Bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları, b) Hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle aranmaz. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.” hükmü getirilmiştir.

Böylelikle, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ek 7. madde 1. fıkra “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil edilmez.” hükmünde bulunan gelir kıstası ile ağır engellilik koşulu 17.4.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle (17.4.2020 tarihine kadar) uygulanmayacaktır.

Benzer şekilde, aynı Kanun’un ek 10. madde 1. fıkra “65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilir.” düzenlemesinde yer alan gelir tutarı koşulu da 17.4.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle (17.4.2020 tarihine kadar) aranmayacaktır.

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir