ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI

capital reduction ile ilgili görsel sonucu

Anonim şirketler çeşitli sebeplerle sermaye artırımına gidebileceği gibi sermaye azaltımına da gidebilmektedir. Anonim şirketlerde sermaye artırımına ilişkin yazılarımız için; (Bkz…)(Bkz…). Uygulamada anonim şirketlerin genellikle finansal ve ekonomik durumlar nedeniyle sermayesinin bir bölümünün atıl kalması nedeniyle veya birikmiş şirket zararlarının ortadan kaldırılması, bilançoda istikrarlı bir görünüm yaratılması veya bazı ortakların şirketten ayrılmalarının sağlanması gibi amaçlarla sermaye azaltımına gittikleri görülmektedir. Bunun dışında, şirketin zararı sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisine ulaşmışsa ve genel kurul sermayenin artırılması yoluna gitmemişse, sermayenin üçte biriyle yetinilmesine karar verilmesi gerekir. Aksi durum şirketin kendiliğinden sona erme sebebidir.

Sermayenin azaltılmasına ilişkin aşamalar aşağıda açıklanmıştır.

•Yönetim kurulunun rapor hazırlaması

Sermayenin azaltılabilmesi için öncelikle yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırması ve genel kurula sermaye azaltımının amacı ve yöntemine ilişkin açıklamaları içeren bir rapor sunması gerekmektedir. Bu rapor, genel kurul tarafından onaylandıktan sonra tescil ve ilan edilmelidir.

•Esas sermayenin en az yüzde yetmiş beşine sahip pay sahiplerinin sermaye azaltımına olumlu oy vermesi

Genel kurulun sermaye azaltımına karar verebilmesi için esas sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oyu aranmaktadır.

•Genel kurul kararının verilmesi

Yönetim kurulu raporunun onaylanması ve payların yüzde yetmiş beşini temsil eden olumlu oylarla birlikte genel kurul sermaye azaltım kararı alabilmektedir. Sermayenin azaltımından sonra şirkette kalacak aktifler alacaklıların haklarını karşılamaya yetmezse, sermaye azaltım kararı vermek mümkün olmadığı için, karar öncesinde genel kurul alacaklıların haklarının teminat altına alındığına dair tespit gerçekleştirmelidir.

•Alacaklılara çağrı yapılması

Genel kurulun sermayenin azaltımına ilişkin kararının yerine getirilebilmesi için alacaklılara, alacaklarını bildirmeleri için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yedişer gün arayla çağrı yapılmalıdır. Alacaklıların alacakları ödenmeden ya da teminat altına alınmadan sermayenin azaltılması mümkün değildir.

•Genel kurul kararının tescil ve ilan edilmesi

Son aşama olarak, sermaye azaltımına ilişkin alınan genel kurul kararının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir