ON BEŞ – ON SEKİZ YAŞ GRUBU ÇOCUĞUN CEZAİ SORUMLULUĞU

child prison ile ilgili görsel sonucu5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) “Yaş küçüklüğü” başlıklı 31.m.3.f ‘da “Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz” denmekte olup buna göre yasa koyucu suç işlediği esnada on beş yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğunun var olduğunu kabul etmiştir. Fakat söz konusu ceza sorumluluğunun bir yetişkinden az olacağı elbette ki göz ardı edilmemelidir. Yasa koyucu da bu yönde düşünerek on beş ve on sekiz yaş arasındaki çocuklara verilecek cezanın yetişkilere verilecek cezadan az olması gerektiğini ilgili yasa maddesinde açıkça düzenlemiştir.

On beş-on sekiz yaş grubundaki çocuklar için on iki-on beş yaş grubu (Bkz. ilgili yazımız….) çocuklardan farklı olarak ceza sorumluluğunun var olup olmadığına ilişkin bir araştırma yapılmasına gerek olmaksızın cezai sorumluluğu ve ehliyeti var kabul edilecektir.

….Suça sürüklenen çocuk hakkında mağdura yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde; suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğa TCK’nun 31/3. maddesinin son cümlesi gereğince verilebilecek hapis cezasının 12 yıldan fazla olamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde 16 yıl hapis cezasına hükmolunması suretiyle fazla ceza tayini kanuna aykırı ise de; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, CMUK’nun 322. maddesinin tanıdığı yetkiye dayanılarak, hükümde yer alan TCK’nun 31/3. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümden sonra gelmek üzere “TCK’nun 31. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesi uyarınca suça sürüklenen çocuğa verilebilecek hapis cezası 12 yıldan fazla olamayacağından, suça sürüklenen çocuğun 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına” ibaresinin eklenmesine ve TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümde yer alan “13 yıl 4 ay hapis” ibaresinin ise “10 yıl hapis” ibaresi ile değiştirilmesine karar verilmesi suretiyle DÜZELTİLEN, hükmün kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 24/01/2018 gününde oy birliği ile karar verildi.” Yargıtay 1. Ceza Dairesi E: 2017/2712 K: 2018/226 K.T.: 24.01.2018

                                                                                                                                         Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir