DİSİPLİN HAPSİ

disiplin hapsi ile ilgili görsel sonucu5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) 2. madde 1. fıkrasında disiplin hapsi “Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Yasa koyucu tarafından yapılan söz konusu tanıma göre disiplin hapsi ile amaçlanan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi hususunda zorlayıcı bir yaptırım uygulamak değildir. Disiplin hapsi, kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiilin işlenmesi neticesinde verilmektedir. 

Kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiillere örnek vermek gerekirse; borçlunun beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmemesi, tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme, istenen eşyayı vermeme, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafakaya ilişkin kararlara uymama hali ve ilgili yasalarda düzenlenen diğer hallerde yaptırım altına alınmış fiili işleyen kişi hakkında disiplin hapsine hükmedilecektir.

Disiplin hapsinin seçenek yaptırımlara çevrilmesi ve ertelenmesi, disiplin hapsine ilişkin önödeme ve şartla salıverme hükümleri uygulanması ve disiplin hapsinin tekerrüre esas alınması mümkün değildir. Hakkında disiplin hapsine hükmedilen kişinin adli siciline ise bu hususta herhangi bir kayıt geçmeyecektir.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün “Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararlarının infazı” başlıklı 193. madde 1. fıkrasınada ise disiplin hapsinin infazı düzenlenmiş olup ilgili fıkrada “1) Disiplin hapsinin Cumhuriyet başsavcılığınca infazında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır; a) Mahkemece verilen disiplin hapsi kararları, disiplin hapsine mahsus deftere kaydedilir, b) Disiplin hapsi cezasının infazı amacıyla, on gün içinde Cumhuriyet başsavcılığına gelmesi için hükümlüye çağrı belgesi gönderilir. Bu süre içinde hükümlünün gelmemesi veya kaçması halinde yakalama emri düzenlenir. İlgilinin bu adreste bulunamaması halinde karar, yargı çevresi dışındaki o yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir, c) Kanun hükümlerine göre disiplin hapsi, kaldırılmadığı veya düşürülmediği takdirde kurumda yerine getirilir.” denmektedir. Buna göre hükümlüye disiplin hapsinin infazı amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına on gün içerisinde gelmesi için çağrı belgesi gönderilmekte olup, bu süre içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına gelmeyen yahut kaçan hükümlü hakkında yakalama emri düzenlenecektir.

                                                                                                                                                           Hukuk Desteği

 

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir