İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU (I)

Ä°lgili resimTıp bilimi ve klinik araştırmalar çerçevesinde ele alınmakta olan “İnsan Üzerinde Deney” suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” kapsamı altında, 90.  maddede “(1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için; a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış olması, b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması, c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması, f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması, g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, Gerekir. (3) Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra;  a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,  b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması,  c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunması,  Gerekir.  (4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbi müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekir.  (5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  (6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tıp alanında klinik araştırmaların hukuki, cezai ve etik boyutu uzun sürelerdir tartışılmakta ve  bilimin özgürlüğü ile araştırmaya yahut deneye gönüllü olan, rıza gösteren kimsenin hakları arasındaki hassas denge korunmaya çalışılmaktadır. Buna ilişkin TCK 90. maddenin, yasa koyucunun korumayı amaçladığı değerlerin bilinciyle incelenmesi önemli olup söz konusu madde incelemesine “İnsan Üzerinde Deney Suçu (2)” başlıklı yazımızla devam edeceğiz…

Bkz. İnsan Üzerinde Deney Suçu (II) başlıklı yazımız…

                                                                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU (I)”

  1. Silahlı saldırı ve pompalı tüfekle yara aldım vücudumda pompalı tüfek saçmalar var ceza evinde iceceklerimin içine ilaç konulması nedeniyle vücudumdaki saçmalar vücudumun değişik yerlerine gider üzerimde deney yaptılar halen yaşıyorum sağlık sorunlarim var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir