KİRACININ ANAHTAR TESLİM YÜKÜMÜ

İlgili resimBir kira tahliyesinden ve dolayısıyla kiracının kira borcundan kurtulduğundan bahsedebilmek için anahtarın kiralayana teslimi gerekmektedir. Kiracı ile kiralayan arasında tahliye tarihinin ihtilaflı olması halinde; kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü, kiracıya aittir. Kiracı, bu kanıtlama yükümlülüğünü yerine getiremezse söz konusu hususu ispatlayamamış sayılacağından kiracının bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmayacaktır.
Anahtarın kiralayana teslim edildiğinin nasıl ispat edileceği de ayrıca önem arz eden bir konudur. Zira 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 200 uyarınca, kira sözleşmesinde kararlaştırılan yıllık kira bedeli tutarı 2.500,00 TL’nin üzerindeyse yazılı delille ispat zorunluluğu söz konusu olacaktır. Kiracının, bu yazılı delille ispat zorunluluğundan kurtulmasının tek yolu, kiralayanın çekişmeli olan tahliye tarihinin başka şekilde kanıtlanabileceğine ilişkin açık muvafakat vermesidir.
Kiralayan anahtarı almaktan kaçınırsa, kiracı;
1) Mahkemeye başvurup mahkemeden anahtarı tevdi edebileceği mahallin tayin edilmesini talep edebilir ve mahkemece tayin edilecek yere kiracı anahtarı teslim edip durumu da kiralayana bildirmelidir.
2) Noter kanalıyla anahtarı teslim edebilir. Bu halde, anahtarı notere teslim ederek kiralayana durumu açıklayan bir ihtarname çekmelidir. Kiracının, kira sözleşmesinden kaynaklanan kira ödeme borcundan kurtulması ise, ihtarnamenin kiralayana tebliğ edildiği tarihte mümkün olacaktır. Konuya ilişkin olarak;
YHGK 12.9.2012 tarih, 2012/6-399 E. 2012/553 K. sayılı kararında: “Kiralayanın anahtarı almaktan kaçınması halinde mahkemeden tevdi mahalli tayinini isteyip, tayin edilecek yere anahtarı teslim etmeli ve durumu kiralayana bildirmelidir. Kiracının kiralananı iade borcu, ancak bu şekilde, durumun kiralayana bildirildiği tarihte son bulur. Aksi takdirde, kiracının, kira parasını ödemek de dahil olmak üzere, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder. (Bkz YHGK. 22.03.2006 tarih, 2006/6-89-89 Esas sayılı kararı) Somut olay bu çerçevede değerlendirildiğinde: Taraflar arasındaki 18.07.2007 tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin 6. maddesinde, bir ay önceden bildirimde bulunulması koşuluyla sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilebileceği belirtilmiştir. Davalı kiracının, 03.04.2009 tarihinde tebliğ edilen 01.04.2009 tarihli ihtarnameyle, kiralananı 30.04.2009 tarihinde tahliye edeceğini davacı kiralayana bildirdiği, kiralananın anahtarının 07.05.2009 tarihinde notere teslim edildiğinin davacıya 12.05.2009 tarihinde tebliğ edilmiş olması nedeni ile 12.05.2009 tarihine kadar olan kira bedellerinden sorumlu tutulması gerektiği kabul edilmeli, bu çerçevede davalı kiracının sorumluluğuna hükmedilmelidir.” şeklindeki açıklamalar konuyu özetler niteliktedir.
                                                                                                     

                                                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir