LİMİTED ŞİRKET HİSSESİNİN DEVRİ

Limited şirkette ortağın/ortakların pay(lar)ının devri, ortakların alacağı karar ve hisse devrini konu alan sözleşmenin düzenlenmesi ve sözleşmenin noterce onaylanmasıyla gerçekleşmektedir. Sözleşmenin düzenlenmesinin akabinde ortaklık tarafından pay devri sözleşmesi ve alınan karar, yerel ticaret sicil müdürlüğünde tescil edilmeli ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmalıdır. Limited şirkette hisse devri,  Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 595’te düzenlenmiştir.

TTK madde 595:Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, bu husus, önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına ilişkin koşullara da belirtilir. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur. Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin onayı reddedebilir. Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir. Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır. Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, devralanın ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse, genel kurul şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir. Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır.”

TTK’nın 595’inci maddesinde hisse devrinin onayı ortaklar kurulunun kararına bırakılmıştır. Hisse devirlerinin onayı olağan kararlardan olduğu için TTK’nin 620’inci maddesine göre toplantıda hazır olanların salt çoğunluğunun oyu yeterli olacaktır. Kural bu olmakla birlikte şirket sözleşmesi hisse devirlerinin ortaklar genel kurulunca onanması koşulu kaldırılabilecektir. Hatta şirket sözleşmesi ile hisse devri yasaklanabilecektir de. Şirket sözleşmesinde aksi belirtilmemişse; ortaklar genel kurulu, sebep göstermeksizin hisse devrinin onayını reddedebilecektir.

TTK madde 620: Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2009/8549 Esas, 2011/7510 Karar sayılı, 21.6.2011 tarihli içtihadı: Davacı hisse devir sözleşmesinin iptaline, olmadığı takdirde devrin geçerli olmaması nedeniyle müvekkilinin ortaklığının devam ettiğine, bu istemin de kabul edilmemesi halinde hisse devir bedelinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir...Davacı, davalı şirketteki payını noter devir sözleşmesi ile diğer davalıya devir etmiş, bu devre ortakların tamamı muvafakat etmiş, daha sonra pay defterine yazılmıştır. Her ne kadar pay defterinin açılış tasdiki bulunmamakta ise de TTK.nun 66/1. maddesi uyarınca defterin niteliği gereği tasdik mecburiyetinin yoktur. Davacının, devir bedelini aldığı hususunu sözleşmede açıkladığı, ayrıca ibraname verdiği, alacak bakımından yemin deliline de başvurulmadığı, devrin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi hukuka uygundur.”

Danistay 3. Dairesi 2007/4952 Esas, 2008/1270 Karar sayılı, 21.04.2008 tarihli kararı: “Pay devri limitet şirket kuruluş sözleşmesinin değiştirilmesi niteliğini taşıması nedeniyle Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmekle üçüncü kişileri de bağlayıcı nitelik kazanır. Pay devrinin muvazaa içerdiği ileri sürülerek genel mahkemelerde açılan iptal davasına konu edilip, iptali sağlanmadıkça, payını bütün hak ve yükümlülükleriyle devreden ortağın, kamu alacağının ait olduğu döneme göre cebren takip edilemeyeceği gözetilerek ödeme emirlerinin iptali gerekir.”

                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir