FARKLI NEV’İDEN FİKRİ İÇTİMA NEDİR?

Farklı nev’iden fikri içtima 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun  (“TCK”) 44. maddesinde; “İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiş olup, hükmün uygulanabilmesi için işlenen bir fiille birden fazla farklı suçun oluşması gerekmektedir. Suçların doğrudan kast veya oalsı kastla işlenmesi arasında fark oluşmayacaktır.

Kanun koyucu, işlediği bir fiille birden fazla farklı suçu işleyen failin, fiilindeki teklik nedeniyle en ağır ceza ile cezalandırılmasını yeterli görmüş, ayrıca bu şekilde; ceza hukukundaki, “non bis in idem” kuralı gereğince bir fiilden dolayı kişinin birden fazla kez cezalandırılmasının da önüne geçilmesini amaçlamıştır.

Fikri içtimada, fiil ya da hareketin tekliği, hukuksal anlamda tekliği ifade etmektedir. Bir kısım suçların işlenmesi sırasında maddi olarak birden fazla hareket yapılmakta ise de, esasen ortaya konulan bu davranışlar suçun yasal tanımında yer alan hukuksal anlamda tek bir eylemi oluşturmaktadır.

TCK’nın genel hükümleri arasında yer alan fikri içtimanın şartlarının yerine gelmesi halinde kural olarak her suç için uygulanabilirliği düzenlenmişse de, yasa koyucunun açıkça istisna öngördüğü hallerde bu kural uygulanmayacaktır. Örneğin; sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedileceği ifade edilerek, fikri içtima hükümlerinin uygulanmasının önüne geçilmiştir.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Esas No: 2009/16497  Karar No: 2011/27230  “…Sanığın mağdurun gözüne yumruk vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına ve gözlüğünün kırılmasına sebebiyet verdiği olayda, bir fiil ile kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının oluştuğu, sanığın hukuki durumunun TCKnın 44. maddesi uyarınca farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden iki ayrı suçtan yazılı şekilde uygulama yapılması, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden…”

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir