İZALE-İ ŞUYU DAVASI NEDİR?

dissolve the partnership ile ilgili görsel sonucuTaşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının paylaştırılması veya Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 628. maddesinde de belirtildiği üzere mahkemece satılması sonucunda bedellerinin hissedarlar arasında payları oranında  taksim edilmesi istemli davaya izalei şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası denir. Bu husus TMK’nın 699. maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.”

İzalei şuyu(ortaklığın giderilmesi) davası açmak için TIKLAYIN

İzale-i şuyu davasında temel gaye, ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme kanalıyla ve ortaklığın giderilmesi suretiyle çözümlenmesidir. Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde taksim kolaylaşacak mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına karar verilecek, aksi halde ise açık arttırma yolu ile taşınmazın satılmasına karar verilerek, bedeller pay oranına göre dağıtılacaktır. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesi mümkün gözükmemekteyse, açık artırmayla satışa hükmolunması muhtemeldir. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi hali ise bütün paydaşların rızasına bağlıdır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme Tayini Nasıl Olacaktır?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) sulh hukuk mahkemelerinin görevi başlıklı 4. maddesinin b bendinde oldukça belirgin bir şekilde gösterildiği üzere sulh hukuk mahkemelerinin taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakacakları hükümde yer almaktadır. Bu sebeple dava sulh hukuk mahkemesinde açılır.

HMK’nın taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı 12. maddesinde ise, taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin kesin yetkili olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz, hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili olacaktır.

İzalei Şuyu Davasını Kimler Açabilir?

Türk Medeni Kanunu 698/I’e göre mülkiyet altında bulunan taşınmazın hissedarlarından her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Bu maddeye göre paydaşlığın giderilmesi davası açabilecek kişiler taşınmaz malın paydaşı olan kişilerdir. Maddeye göre: “Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. “

Ortaklığın giderilmesi davasını paydaşlardan her biri ayrı ayrı açabileceği gibi birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı da açabilir. Davanın davalısı olarak gösterilecek şahıslar ise; diğer paydaşlardır. Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları olacaktır.

İzalei şuyu(ortaklığın giderilmesi) davası açmak için TIKLAYIN

                                                                         Hukuk Desteği 

 

iletisim: [email protected]

4 thoughts to “İZALE-İ ŞUYU DAVASI NEDİR?”

  1. Yıllar önce parasının tamamını Ödeyerek bir arazi satın aldık arazinin %50 sinin tapusunu üzerimize alabildik ancak kalan %50’yi alacağımız ortakları bir araya getiremediğimiz için üzerimize alamadık Bir araya gelinen ortaklarla da isim uyuşmazlığı ve benzeri sebeplerle devir işlemi yapılamadı. Kalan hisseyi bütün ortakları bir araya getirmeden nasıl alabiliriz yardımınız için teşekkürler

    1. Merhabalar, tapu iptal ve tescil davası yoluna başvurmanız gerekmektedir. Bilginize..

    2. 5dekar bir bahçe 5 kardeşe hisseli olarak paylaştırlıyor. Her birinin hisseli tapuları var. Kardeşlerden biri vefat ediyor. Vefat eden kişinin iki kardeşi bir dekara anlaşamıyorlar biri izalei şu davası açıyor.
      {tabi başka taşınmazlar var, onlar bu konuya dahil değil .} Esas soru dava bubir dekar için mi görülür. Yoksa diğer 4 dekara işin içine girer mi . Cevabınızı bekliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir