LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET BORÇLARI

corporation debt ile ilgili görsel sonucuLimited şirket, bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, ortaklık borçlarından sadece ortaklığın malvarlığı ile sınırlı olarak sorumlu bulunduğu, esas sermayesi belirli ve ortakların sermaye paylarının toplamına eşit olan ortaklık türüdür.

Limited şirket ortaklarının sorumluluğu, sınırlı sorumluluk esasına dayanır. Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas sermaye borçlarının ve şirket sözleşmesinde başkaca öngörülmüş yükümlülüklerinin ifası ile sorumludurlar. Bahsedilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getiren ortakların sorumluluğu bu noktada yerine getirilmiş sayılacaktır. Başka bir ifade ile ortakların sorumluluğu sadece ortaklığa karşıdır ve esas sermaye payı ile sınırlıdır.

İlke olarak Kanun, ortaklarla limited şirket alacaklıları arasında bir ilişki oluşturmayıp alacaklılara ortaklara başvurma imkanı tanımamıştır ancak; bu ilkenin önemli bir istisnası vardır: Şirkete ait kamu borçlarından ortakların sorumluluğu.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un (AATUHK) 35. Maddesi: “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.” diyerek bu maddeyle şirket ortaklarının kamu alacaklarına karşı şahsi sorumluluklarını yasayla düzenlemiş bulunmaktadır. AATUH’ta konuyla alakalı böyle bir madde olması karşısında TTK bu konuda bir düzenlemeye yer vermemiştir.

İlgili bazı Yüksek Mahkeme kararlarına yer vermek gerekirse:

T.C.Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2004/10822 K. 2005/7674 T. 14.7.2005: “…Sermaye şirketlerinden olan limited şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesi geçerlidir. Ortakların sorumluluğu sadece ortaklığa karşıdır ve esas sermaye payı ile sınırlıdır. Bu ilkenin istisnalarından biri kamu borçlarından sorumluluktur. Limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı olmayan kamu borçlarından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludur. Ortakların bu borcu sermaye borcundan ayrı, bağımsız bir borçtur. Kamu borçlarından limited şirket ortakları sermaye miktarı ile değil, sermaye payları oranında sorumludur…

T.C.Danıştay 4. Daire E. 2008/5383 K. 2009/1912 T. 13.4.2009 “…Vergi borcunun şirketten tahsilinin olanaksız hale geldiği belirtilerek, ortak olan davacı adına ödeme emirleri düzenlenmiş ise de; Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ortaklar kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun 540 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca şirket ortaklarından birinin şirketi temsile yetkili kılındığı anlaşıldığından öncelikle kanuni temsilci olan bu şahıs hakkında takip yapılmak suretiyle şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsili yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın doğrudan davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2004/10822 K. 2005/7674 T. 14.7.2005 “… Sermaye şirketlerinden olan limited şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesi geçerlidir. Ortakların sorumluluğu sadece ortaklığa karşıdır ve esas sermaye payı ile sınırlıdır. Bu ilkenin istisnalarından biri kamu borçlarından sorumluluktur. Limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı olmayan kamu borçlarından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludur. Ortakların bu borcu sermaye borcundan ayrı, bağımsız bir borçtur. Kamu borçlarından limited şirket ortakları sermaye miktarı ile değil, sermaye payları oranında sorumludur…”

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET BORÇLARI”

  1. Limited şirketlerde hissesini devreden kişilerin o döneme kadar olan devlet borçlarından, borcun tamamının hissesi oranında mi sorumlu olmakta yoksa şirket sermayesinin hissesi oranında mi sorumlu olmaktadır acaba. Birden fazla söylem bulunmakta ınternette.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir