ADLİ KONTROL –II-

Bir önceki yazımızda koruma tedbirlerinden adli kontrol tedbirine giriş yapmış ve adli kontrole karar verecek merciler ve adli kontrole ilişkin süreler üzerinde durmuştuk (Lütfen Bkz). Bu yazımızdaysa adli kontrol kararının getirdiği yükümlülükler üzerinde duracağız. CMK 109/3 fıkrasında, adli kontrol kararının getirdiği yükümlülükler sıralanmıştır. Bu yükümlülükler; şeklindedir. CMK 109/6 fıkrasında; “Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî […]

Devamını Oku

İŞÇİ ÜCRETİNDEN TAKAS VE MAHSUP YAPILABİLİR Mİ?

En genel tanımıyla ücret, işçinin iş sözleşmesine dayanarak işverenin gözetimi ve denetimi altında gördüğü iş nedeniyle, işveren tarafından işçiye ödenen karşılık olarak ifade edilebilmektedir. İş sözleşmesinin temel unsurlarından biri olan ücret, işçiyi işverene bağımlı hale getirmekle beraber aynı zamanda işçinin yaşamını idame ettirebilmesi için de hayati değer taşımaktadır. Bu nedenle işçinin, işverene olan borcu nedeniyle […]

Devamını Oku

ADLİ KONTROL- I-

Bir önceki yazımızda koruma tedbirlerinden tutuklama üzerinde durmuştuk (Lütfen Bkz). Bu yazımızda ise koruma tedbirlerinin bir diğer türü olan adli kontrol tedbiri üzerinde duracağız. Adli kontrol tedbiri, Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) 109 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.  CMK 109/1 fıkrasında adli kontrol; “Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması […]

Devamını Oku

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTI

Hukukumuzda her ne kadar, şekil serbestisi ilkesi benimsenmiş olsa da Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) m.12’de yer verilen “Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.” şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun bazı sözleşmelerin geçerliliğini şekil şartına bağlayabileceği öngörülmüştür. Yasal düzenlemeler ile öngörülen şekil şartının temel nedeni, telafisi güç hak kayıplarının önlenerek tarafların korunmasını sağlamaktır. Taşınmaz […]

Devamını Oku

KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI

Kira bedeli, her kira dönemi sonunda yasal ya da kira sözleşmesinde öngörülen oranlarda artırılır. Ancak belirli şartların varlığı halinde bu oranların dışına çıkılarak kira bedelinin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Uygulamada sıkça karşımıza çıkan “Kira Tespit” davalarının yanı sıra, “Kira Bedelinin Uyarlanması” davaları da yoğun olarak karşılaşılan dava türlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle; döviz kurlarında yaşanan artış, […]

Devamını Oku

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYAT ETİKETİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“TKHK”) amacı tüketicinin ekonomik çıkarlarını korucuyu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmektir. Kanun koyucunun bu amaç ile düzenlediği konulardan biri de fiyat etiketidir. TKHK 54. maddesi gereğince, satıcı ve sağlayıcıların, tüketicilere sunmuş oldukları malın ya da ambalajlarının üzerinde etiket bulundurması ve tüm […]

Devamını Oku

 TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI -I 

Türk vatandaşlığının kaybı, Türk Vatandaşlık Kanunu (“TVK”)  üçüncü bölümünde ele alınmıştır.  TVK 23. maddesine göre; “Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile kaybedilir.” Görüleceği üzere Türk vatandaşlığının kaybı için Kanun Koyucu iki farklı yöntem belirlemiştir. Bunlardan birisi yetkili makam kararı ile vatandaşlığın kaybı bir diğeri seçme hakkının kullanılması yoluyla vatandaşlığın kaybıdır. Yetkili […]

Devamını Oku