KAT MÜLKİYETİ KANUNU – TOPLU YAPILARA İLİŞKİN HÜKÜMLER(II)

Bir önceki yazımızda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (“Kanun” ya da “KMK”) “Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler”inden bahsetmiş, Kanun’un 66., 67. ve 68. maddelerini incelemiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise “toplu yapılarda yönetim” konusuna ilişkin 69. maddeye değineceğiz.

IV. 69. madde – Yönetim

Kanun’un “Yönetim” başlıklı 69. maddesiyle, blok niteliğinde olan yapılar ile blok niteliğinde olmayan ortak yapı, tesis ve yerlerin yönetimine ilişkin ikili bir ayrıma gidilmiştir. Buna göre,

  • blok yapılardan her birinin kendi sorunlarına yönelik bulunacak çözümlerde ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere (bloğun asansörü, çatısı, deposu vb.) ilişkin olarak yönetimsel konularda, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetileceği;
  • bir parselde bulunan ve blok niteliğinde olmayan yapıların ise kendi sorunlarına yönelik bulunacak çözümlerde ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak yönetimsel konularda, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetileceği, blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların yönetim şeklinin yönetim planında belirtileceği düzenleme altına alınmıştır.

Anılan maddeyle, bir adada birden çok parselin yer alıyor olması ihtimalinde, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerlerin o adada bulunan bağımsız maliklerden oluşan ada kat malikleri kurulu tarafından yönetileceği, yönetim yetkisinin yönetim planında yapılacak bir düzenlemeyle ada temsilciler kuruluna verilebileceği düzenlenmiştir. Yeri gelmişken ada temsilciler kurulu kavramını da açıklayalım; ada temsilciler kurulu, yönetim planında yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, blok yapılarda bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ile temsilcilerinden oluşan kurula verilen addır. Yönetici ve temsilcilerin oy hakkı, temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadardır.

Maddenin devamında toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, tesis ve yerlerin yönetimine ilişkin düzenlemeye de gidilmiştir. Buna göre, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesislerin bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetileceği, yönetim yetkisinin toplu yapı temsilciler kuruluna verilebileceği öngörülmüştür. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu blok yöneticileri ve temsilcilerinden oluşur. Yönetici ve temsilcilerin oy hakkı, temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadardır.

Özetlemek gerekirse;

Bloklar; blok kat malikleri kurulu tarafından yönetilir. Blok kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.

Aynı parselde bulunan ve blok niteliğinde olmayan yapılar; o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulu tarafından yönetilir.

Aynı adada bulunan parsellere ait ortak yerler; o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulu tarafından yönetilir. Yönetim yetkisi ada temsilciler kuruluna verilebilir. Ada temsilciler kurulu, blok yönetici ve temsilcilerinden oluşur.

Toplu yapı kapsamında bulunan ortak yer, tesis ve yapılar; toplu yapıda bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulu tarafından yönetilir. Yönetim yetkisi, toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir. Toplu yapı temsilciler kurulu, blok yönetici ve temsilcilerinden oluşur.

Bir sonraki yazımızda, Kanun’un toplu yapılara ilişkin devam maddelerini incelemeyi sürdüreceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir