EVLİLİKTEN ÖNCE ALINAN EŞYA VE TAKSİTLERİN EVLİLİK İÇERİSİNDE ÖDENMESİ

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini öngörmüştür. TMK madde 202 “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.” hükmü ile açıkça yasal mal rejimini düzenlemiştir. Kanun koyucu maddenin devamında eşlerin sözleşme ile kanunda tanımlanan mal rejimlerinden birini seçebileceklerini de düzenlemiştir. Edinilmiş mallara katılma rejimi; boşanma esnasında mal paylaşımı yapılırken, evlilik birliği içerisinde kişisel mal dışında edinilen malların paylaştırılması rejimidir.

Bireyin evlenmeden önce aldığı eşya kişisel mal kabul edileceğinden mal paylaşımına katılmazken; eşyanın kredi ile alınması ve taksitlerinin evlilik birliği içerisinde ödenmesi halinde alınan eşya mal paylaşımına dâhil edilecektir. Evlenmeden önce satın alınan fakat kredisi evlilik birliği içerisinde ödenen eşyanın mal paylaşımına dâhil edilirken izlenecek yol ise şu şekildedir:

1- Satın alınan eşyanın evlilik birliği içerisinde ödenen kısmı edinilmiş mal olarak kabul edilecek ve diğer eş eşya üzerinde hak iddia edebilecektir.

2- Evlilik birliği içerisinde ödenen kredi bedelinin, satın alınan eşyanın alış fiyatına oranı hesaplanacaktır.

3- Boşanma tarihinde, satın alınan eşyanın güncel piyasa değeri hesaplanacak ve daha önce bulunan oran ile güncel değere oranlanarak eşin katılma alacağı bulunacaktır.

Aşağıda Yargıtay tarafından bu konuda verilmiş güncel kararlara yer vermekteyiz:

“…Yine çekilen 40 ay vadeli kredinin 37 taksiti evlilik içinde ödenmiş olduğundan 37/40 orana isabet eden kısım dikkate alınarak, yukarıdaki Daire ilke ve uygulamaları doğrultusunda edinilmiş mallardan karşılanan kısımlar sebebi ile artık değerin bulunup, buna göre yarı oranda davacı lehine katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir..” Yargıtay Kararı – 8. HD 2016/20485 E.  2019/309 K 14.1.2019 T.

“… Mahkemece, 36 nolu mesken yönünden işaret edilen eksiklikler giderildikten sonra ve 34 nolu mesken yönünden (taşınmazın evlilik öncesi edinildiği, sadece bu taşınmaz alımında kullanılan 8 adet taksitin evlilik birliği içinde ödendiği gözetilip) dosya konusunda uzman bilirkişi heyetine tevdii edilerek yukarıda izah edilen ilke ve esaslara uygun şekilde davacının katılma ve varsa değer artış payı alacağı konusunda rapor aldırılmalı ve oluşacak sonuç dairesinde usul ve kanuna uygun, davanın tarafları arasındaki uyuşmazlığı sonlandıracak açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde hüküm kurulmalıdır…” Yargıtay Kararı – 8. HD E. 2016/1666 K. 2018/12968 T. 22.5.2018

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “EVLİLİKTEN ÖNCE ALINAN EŞYA VE TAKSİTLERİN EVLİLİK İÇERİSİNDE ÖDENMESİ”

  1. Evlenmeden önce mevcut paramla evlendikten sonra arsa aldım .Boşanırken eşim arsa dan pay isteyebilir mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir