İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMASI KAPSAMINDA FİİLİ KULLANIM VE HİSSE SAHİPLERİNİN MUVAFAKATİ HUSUSU

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.” uyarınca imar alanı içinde kalan yerler için belediyelere yahut belediye ve mücavir alan dışındaki yerler için valiliklere, imara elverişli konut alanları elde etmek kamusal amacıyla, imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın imar planına uygun parsellere ayırma ve/veya birleştirme yetkisi tanınmıştır. (Bkz. ilgili yazımız.)

04.07.2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesi “Düzenleme alanında bulunan imar adalarında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama alanında kalan hisseli arsa ve araziler; hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle getirilebilir.” ve 22.2.2020 tarihli ve 31047 sayılı Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan 17/d. madde Düzenleme sahasında kalan hisseli arazi ve arsalar, hisse sahiplerinin muvafakatı halinde veya ilgili idarece arazideki fiili kullanım durumunun tespit edilmesi halinde muvafakat aranmaksızın; imar planında aksine bir hüküm yoksa imar mevzuatında belirtilen asgari parsel büyüklüğünü sağlamak kaydıyla müstakil hale getirilebilir. İlgili idarece fiili durumun oluştuğuna dair mahallinde yapılan tespit, özel parselasyon krokileri, emlak vergisi kayıtları, belediyesince hazırlanmış çap ve benzeri diğer belgelerin değerlendirilmesiyle hazırlanan ve imza altına alınan tutanak belediyesinde belediye başkanınca, diğer yerlerde ilgili birim amirince onaylanır. Bu durumun belediye encümen kararı, il idare kurulu kararı veya ilgili idare onayında belirtilmesi durumunda, müstakil parseller oluşturulabilir.” kapsamında İmar Kanunu’nun 18. maddesinin uygulanmasına ilişkin birtakım yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, İmar Kanunu 18. madde kapsamında düzenleme sahasında kalan alanlarda, hisse sahiplerinin fiili kullanım durumunun tespit edilmesi halinde, imar alanı içinde kalan yerler için belediyelere, belediye ve mücavir alan dışındaki yerler için ise valiliklere, hisse sahiplerinin muvafakati aranmaksızın söz konusu alanları asgari parsel büyüklüğünü sağlamak kaydıyla müstakil hale getirme yetkisi tanınmıştır. Bu durumda, fiili kullanımdan haberdar olmayan hisse sahipleri yapılan işleme karşı hukuki yollara başvurma hakkına sahiptirler.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir