İŞ SÖZLEŞMESİNİN HASTALIK SEBEBİYLE İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ

İşçinin yaşadığı veya yaşama riski bulunan sağlık sorunları, iş sözleşmesinin sona ermesine neden olabilmektedir. Kanun koyucu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I. Sağlık sebepleri:

 a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa…” hükmü ile işçinin hangi hallerde sağlık sebeplerine dayanarak iş sözleşmesini feshedebileceğini düzenlemiştir.

İlgili maddenin a fıkrasında düzenlenen fesih sebebinde, işçinin sağlığı ve yaşayışını tehlike altına sokan sebep, işin niteliğinden kaynaklanıyor olmalıdır. İşin niteliğinden doğan bu sebepler sıklıkla meslek hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, işçinin çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi ve SGK tarafından gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi suretiyle, SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

İlgili maddenin b fıkrasında ise, işçinin çalıştığı işyerinde temas çevresi içinde bulunan başka bir işçi veya işverenin bulaşıcı bir hastalığa tutulması halinde, iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle derhal feshedebileceği düzenlenmiştir. Bulaşıcı hastalık, tek başına işçinin iş sözleşmesini feshetmesi için yeterli bir sebep olarak öngörülmüş ve Kanun koyucu bu hastalığın işçinin yaptığı iş ile bağdaşması şartını aramamıştır. Yine aynı fıkraya göre, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçinin, işi ile bağdaşmayan bir hastalığa yakalanması halinde de işçi derhal haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilecektir. İşçinin işi ile bağdaşmayan hastalık nitelendirmesinden bulaşıcı hastalık dışında öğretide; tezahürü bakımından tiksindirici, çevresindekileri itici hastalıkların anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir.1

İşçi; yukarıda sayılan sağlık sebepleriyle iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İş sözleşmesinin hastalık sebebiyle işveren tarafından feshedilmesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Korona virüsü salgını nedeniyle iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesine ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

Çenberci, İş Kanunu Şerhi, s.534; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s.605; Günay, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Ankara 2008, s.142

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir