TEREKENİN TESPİTİ DAVASI

Kelime anlamı “ölen bir kimseye ait olan her şey” olan tereke, hukuk terminolojisinde, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılarına geçen ve miras bırakanın şahsına bağlı olmayan tüm özel hukuk ilişkileri demektir. Taşınır ve taşınmaz mallar, vadeli ve vadesiz alacaklar, faizler, borçlar, masraflar terekeye dahildir.

Miras bırakanın ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığı ve terekeye dahil diğer hak ve borçlar, mirasçılar tarafından her zaman tam olarak bilinemeyebilir. Dolayısıyla, terekenin kapsamının bilinmesi veya varlığı ya da yokluğu iddia edilen hakların ve yahut da diğer hukuki ilişkilerin tespit edilebilmesi için terekenin tespiti davası açılmalıdır.

Terekenin tespiti davasını, terekenin tespit edilmesinde hukuki yararı bulunan kişiler, bir başka deyişle mirasçılar, miras bırakanın ölmeden önce son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde, herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmaksızın açabilirler. Miras bırakanın ölümünden sonra her bir mirasçı, bir diğerinden onay almaksızın bu davayı açabilmektedir.

Terekenin tespiti davasında önce terekedeki aktif ve pasifler belirlenir, sonrasında aktif ve pasifler birbiriyle denkleştirilir ve miras bırakanın net terekesi tespit edilmiş olur. Terekenin tespiti davasında, yalnızca terekenin kapsamı değil, varsa muvazaalı işlemlerin de tespiti, talep halinde mahkeme tarafından yapılabilmektedir.

Terekenin tespiti davasının karara bağlanmasıyla birlikte, varsa hukuka aykırı işlemler iptal edilmiş, mirasçıların hakları korunmuş ve miras taksiminin sağlıklı bir şekilde yapılmasının önü açılmış olur.

                                                                                                                                  Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir