TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (II)

Ä°lgili resimToprağın korunması, geliştirilmesi, verimli kullanımının sağlanması için gerekli usul ve esasları belirleyen 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”, 15.05.2014’te Resmi Gazete’de yayınlanan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile birtakım değişikliklere uğramıştır. Buna değin daha önceki açıklamalarımızı inceleyiniz (Bkz….)

Taşınmazın devir işlemleri 1 yıl içinde yapılmamış ve yukarıda bahsedildiği şekilde dava açılmamışsa; Bakanlık devrin tamamlanması için mirasçılara 3 ay süre verir. Bu sürenin sonunda da devir gerçekleştirilmemişse Bakanlık bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren mirasçıya, bu da bulunmazsa 3. kişilere satılması için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir. Mirasçılar veya Bakanlık tarafından sulh hukuk mahkemesinde bu kapsamda açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Mülkiyetin devri için uygun görülen mirasçının, diğer mirasçıların miras paylarının bedellerini hakimin vereceği süre içerisinde mahkeme veznesine yatırması gerekir. Eğer bu bedeller yatırılmazsa arazinin açık artırmayla satılmasına karar verilir.

Tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların ve varsa bu araziye sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletmenin de kendisine devredilmesini isteyebilir. Eğer arazi mülkiyeti mirasçılar tarafından kurulan limited şirkete devredilmişse bu tür araç, gereç ve hayvanlar şirket malvarlığına dahil edilir.

Arazinin devri için gereken koşullara sahip birden çok mirasçı varsa, kendisine devir yapılacak mirasçı, ölümünden önce miras bırakan kişi tarafından ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Ancak her mirasçının bu duruma itiraz etme hakkı vardır.

Eğer mirasçılardan en az biri ayırt etme gücü olmayan bir küçükse hakim, arazinin yönetimini uygun gördüğü bir mirasçıya veya 3. bir kişiye tedbiren verebilir. Bu durumda arazinin geliri mirasçılara payları oranında dağıtılır.

Tarımsal arazinin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazinin malikleri önalım hakkına sahip olacaktır. Aynı şekilde, mirasçılar tarımsalar arazinin aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini kararlaştırmışlarsa, bu tarımsal arazinin daha sonra satılması halinde ortaklar önalım hakkına sahip olacaklardır.

                                                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir