TEMYİZ (YARGITAY) İNCELEMESİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Kural olarak; Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 369. maddesi’nde öngörüldüğü üzere, “… tüzel kişiliğin feshine veya genel kurul kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya iptaline, boşanma veya ayrılığa, velayete, soybağına ve kısıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri altmışbin Türk Lirasını aşan alacak ve ayın davalarında taraflardan biri temyiz veya cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını talep etmiş ise Yargıtayca bir gün belli edilerek taraflara usulen davetiye gönderilir.”

Temyiz incelemesinin duruşmalı şekilde yapılmasının talep edildiği durumlarda, tebligat giderinin eksiksiz ödenmesinin büyük önem arz ettiğini belirtmek isteriz. Zira tebligat gideri verilmemişse duruşma talebi dikkate alınmayacak ve dosya üzerinden karar verilecektir. Duruşma gideri eksik ödenmişse de; bu eksikliğin ilgili Yargıtay dairesi başkanı tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde duruşma talebinden vazgeçilmiş sayılacağı hususları temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını isteyen tarafa bildirilecektir. Anılan ihtara uyulmaması halinde de, Yargıtay incelemesi dosya üzerinden yapılacaktır. Yargıtay, tarafların duruşma talebiyle bağlı olmaksızın, bilgi almak üzere re’sen de duruşma yapılmasına karar verebilir.  

Duruşma gününün belirlenmesi ve duruşmalı olarak temyiz incelemesinin yapıldığı durumlarda; Yargıtay, tarafları veya gelen tarafı dinler, taraflardan hiçbiri gelmemiş ise dosya üzerinden inceleme yaparak karar verir. Eğer duruşma günü kararı verilemeyen işler söz konusu olursa da, bu işlerin en geç bir ay içinde karara bağlanması zorunlu olacaktır.

Kanun’da bazı iş ve davaların ivedi olduğu belirtilmişse, bu dava ve işlere ait temyiz incelemesi öncelikle yapılmak zorundadır.

Yargıtay’ın, taraflarca ileri sürülen temyiz sebepleriyle bağlı olmadığını, yasaların açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebileceğini ayrıca belirtelim.

Hangi kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabileceği veya başvurulamayacağına dair açıklamalarda bulunduğumuz bir diğer yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz. (Bkz: İlgili yazımız…)

                                                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir