KALP KRİZİ İŞ KAZASI MIDIR?

İş kazası; işçinin işini yaparken, iş yerinde gerçekleşmesi şartıyla işçiyi bedenen ya da ruhça etkileyen kazaya nedir. Meydana gelen iş kazalarının çok önemli bir kısmı işyerlerinde ya da işin yapımındaki mevcut risklerin ortadan kaldırılmaması, bu risklere karşı gerekli önlemlerin alınmaması ya da etkili ve sürekli bir şekilde uygulanmaması sonucu oluşmaktadır.

İş kazasının gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için iki temel unsurun varlığı gerekir. Bunlar;

  • olayın işyerinde ya da işverence verilen işin yürütülmesi esnasında veya işverenin sağladığı taşıtla gidip gelirken gerçekleşmesi
  • işçiyi bedenen veya ruhen engelli hale getirmesidir.

Açıkça ortadadır ki kalp krizi yukarıda saymış olduğumuz 2 temel unsuru da içermektedir. Bununla birlikte Yargıtay’ın yıllardır süregelen içtihatları da bu yöndedir fakat Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”)  kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden işçinin vârisleri tarafından yapılan iş kazası başvurularını reddetmektedir.

İlgili Yargıtay kararından örnek vermek gerekirse“Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacılar murisinin 06.05.1985 tarihinde hat işçisi olarak çalışmaya başladığı, en son elektrik tesisat işletme bakım ustası olarak çalışmakta iken 17.12.2004 tarihinde saat 16.30 sularında işyerinde kalp krize geçirerek koroner arter daralmasına bağlı myokardinfarktüsü sonucu öldüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ölüm olayının iş kazası olarak kabul edilmemesi nedeniyle, açılan dava üzerine Ankara … İş Mahkemesinin … sayılı ilamıyla sigortalının kalp krizi sonucu ölümü olayının iş kazası olduğunun tespitine karar verildiği ve kararın Yargıtay 10. Hukuk Dairesince onanarak kesinleştiği, tazminat davasında mahkemece kusur incelemesi yapılmadan maddi ve manevi tazminat istemleri hakkında karar verildiği anlaşılmaktadır.… Olayın iş kazası olduğu tartışmasız olup, kalp krizinde kişinin yaşının, beslenme şekli ve kültürünün, genetik özelliklerinin ve bünyevi yapısının, tütün bağımlılığı, alkol kullanımı, egzersiz durumunun, cinsiyetinin de faktör olduğu, sağlığının çeşitli faktörlerinin bir araya gelmesiyle bozulabileceği, sigortalının bünyevi yatkınlığı ve genel sağlık durumunun bir araya gelerek miyokart enfarktüsünün ortaya çıkabileceği ve bu durumun olayın uygun illi kısmi sebebi olabileceği gözetilerek kusurun ağırlığının değerlendirilmesinde dikkate alınması gerekir.” (20.03.2013 K., 2012/21-1121 E.) 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir