VADESİ GELMEMİŞ SENET (BONO) İCRA TAKİBİNE KONABİLİR Mİ?

Bononun ne olduğundan, nasıl düzenlenmesi gerektiğinden bir başka yazımızda bahsetmiştik, lütfen bakınız (Bkz: Bir diğer yazımız…). Yine bonoda vade hususunda ayrıntılı şekilde açıklamalar yaptığımız bir çalışmamız daha bulunmaktadır (Bkz: İlgili yazımız…)

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 168. maddesi: “İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir…” demek suretiyle kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin ancak vadesi gelmiş kambiyo senetleri için yapılabileceğini öngörmüştür.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; takip dayanağı bonoların vadesinde ödenmemesi durumunda müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceği yönünde kayıt bulunması, bu senetlerin kambiyo senedi olma özelliğini etkilemeyecek ve bu gibi kayıtlar yazılmamış sayılacaktır. Zira muacceliyet koşulunun uygulanabilmesi için, ayrıca taraflar arasında imzalanmış bir sözleşmede söz konusu şartın belirlenmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda değinmek isteriz ki; art arda birçok bononun düzenlendiği ve bu bonolardan bir veya birkaçının ödenmemesi halinde diğerlerinin de ödenmeyeceği varsayılarak vadesi gelmememiş bir başka deyişle müeccel olan diğer bonolar bakımından da icra takibi yapılamayacaktır. Aksi takdirde müeccel bono için yapılan icra takibi, borçlunun takibe itiraz etmesi halinde yasal koşulları oluşmuşsa iptal edilebilecektir. Ayrıca vadesi gelmemiş bononun takibe konulmasına onay veren icra müdürü de şikayet edilebilecektir.

Konuya ilişkin olarak; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19.11.2015 T, 2015/20155 E, 2015/28709 K. sayılı kararını paylaşmak isteriz: “… Somut olayda kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine 10.12.2014 tarihinde başlandığı, takibe dayanak yapılan 11 adet bonodan 15.08.2014 ve 15.09.2014 vadeli bonoların takip tarihinde vadelerinin geldiği, diğer bonoların ise henüz vadelerinin gelmediği görülmektedir. Alacaklı tarafından icra dosyasına ibraz edilen 06.06.2014 tarihli sözleşmelerde takibe dayanak bonolara açıkça bir gönderme yapılmamış olup, borçluların da muacceliyet anlaşmasının varlığına yönelik bir kabulü bulunmamaktadır. … takip tarihi itibariyle vadesi gelmemiş olan 15/01/2015, 15/02/2015, 15/04/2015, 15/06/2015, 15/10/2015, 15/08/2015, 15/12/2015, 15/02/2016, 15/04/2016 vade tarihli bonolar yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. …”

                                                                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “VADESİ GELMEMİŞ SENET (BONO) İCRA TAKİBİNE KONABİLİR Mİ?”

  1. Selamlar benim 1 adet senedim var yili 2023 ama gunu gelmeden alacakli bunu tagsil etmek icin beni icra takibi diye mahkemeye vermis bunun sonucu ne olur rica etsem bilgi verirmisiniz tek senet yil 2023 yili gelmemis ama adam mahkemeye verior.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir