PARSELASYON İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ham durumda bulunan arazilerin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde gerçekleşen idari işlemler dizisine parselasyon işlemleri denir. Parselasyon işlemleri kadastro parselinin imar parselasyonuna dönüştürülmesini ifade eder. İmar planlarının ve parselasyonun asıl amacı  kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi suretiyle, düzenli, sağlıklı ve estetik bir şehirleşmenin gerçekleştirilmesidir.

Kadastro parseli, kadastro uygulaması sonucunda, arazi üzerinde mülkiyet durumu tespit edilerek oluşturulan parseli ifade etmektedir. İmar parsellerinden farklı olarak kadastro parsellerinde büyüklüğü, mülkiyete konu arazinin yüz ölçümünü belirler. İmar parseli ise, belirli düzenlemeler sonucunda arazinin bir standarta ulaştırılması, altyapı ve üstyapıya ilişkin gereksinimler dikkate alınarak, inşaat yapılabilir parçalara ayrılması sonucunda oluşan yapılaşabilir arazi parçalarına denilir. Kadastro parseli, arazilerin imar parsellerine dönüştürülmesi suretiyle yapılaşmasının sağlanması açısından yapılması zorunlu bir uygulamadır.

Parselasyon işlemleri tarla vasıflı arazilerin imar parseline dönüştürülmesi olduğundan, bu süreçte arazilerin imar planları ölçeğinde ayrıştırılması, standart ölçülerde küçük arazi parçalarının oluşturulması, yapılaşmanın gerektirdiği parsel ölçeğinde altyapısı hazırlanmış parsellerin üretilmesi ifraz (ayırma) işlemiyle mümkündür.

Parselasyon işlemleri sonucunda farklı imar parsellerinin imar mevzuatına göre verimli kullanılmasının önünde bulunan engellerin kaldırılması amacıyla, iki veya daha fazla imar parselinin birleştirilmesi olarak tevhit (birleştirme) işlemi yapılabilir.

İfraz ya da tevhit işlemleri sonrasında oluşan yeni parsellerin imar adalarına dağıtılmasına tahsis denilir. Tahsis işleminde ifraz veya tevhit işlemi sonrasında oluşan yeni parseller imar adalarına dağıtılırken yeni ada ve parsel numarası verilir. Parselasyon işlemleri sırasında uygulamayı yapan idarenin, karışıklık yaşanmasının önlenmesine yönelik olarak cetveller tutması gerekir. Tutulan cetvellerde arazilerin, yüz ölçümleri, malikleri, terkleri, ait oldukları adalar, parsel numaraları ve benzeri konular göz önünde bulundurularak kayıtların tutulması sağlanır.

İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp bu planlar, belediye ve mücavir (komşu) alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılı kalır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda ise kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hükümler uygulanır.

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakati aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis ederler.

İmar Kanunu 18. madde uygulaması kapsamında fiili kullanım ve hisse sahiplerinin muvafakati hususu yazımız için (Lütfen Bkz…)                                                                                                                                                                          Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

5 thoughts to “PARSELASYON İŞLEMİ NASIL YAPILIR?”

 1. tekirdağ ili kapaklı ilçesi uzunhacı mahallesinde ada:116 parsel : 11 kayıtlı 806 m2 hisseli tarlada yerimiz var bunu satmak istiyoruz ama alıcılardan parselasyon varmı sorusunu duyuyoruz. Bunun yapılması gerekiyor mu . yapmadan satabilir miyiz. Maliyeti ne olur
  İlginize teşekkür ederiz.

 2. tekirdağ ili kapaklı ilçesi uzunhacı mahallesinde ada:147 parsel : 26 kayıtlı 1.504 m2 hisseli tarlada yerimiz var bunu satmak istiyoruz ama alıcılardan parselasyon varmı sorusunu duyuyoruz. Bunun yapılması gerekiyor mu . yapmadan satabilir miyiz. Maliyeti ne olur
  İlginize teşekkür ederiz.

 3. Merhaba tekirdag saray güngörmez MAH 0/342 parsele tarla vasfndaki tarlamıza parselasyon yapabilirmiyiz yapabilirsek nasıl yaparız BILGI verirseniz sevinirm

 4. Tekirdag saray güngörmez 0/342 parsel tarlamıza parselasyon yapabilirmiyiz yapabilirsek nasıl yaparız BILGI verirseniz sevinirm

 5. Parsel uygulamasından önce düzenleme alanında tarım alanı var ise ve şekil kurallarına aykırılık var ise parselasyon işleminin iptali söz konusudur. Hazine adına tescilli arazilerin toplulaştırma alanları icerisinde yer alamiyacagi satışa konu olamiyacagi burada yapılan işlerin kanun,yönetmelik,ve teknik talimatlarla çelişmektedir. milli emlak şefliği in yasa gereği yerel yönetimlere kamu ihtiyaçları karşılamak maksadıyla geçici olarak devir ettiği hazineye ait araziyi ile şahsa ait araziyi yerel yönetim özel sirkete satmıştır Hazinenin özel mülkiyetinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan toplulastırılmasi için değerlendirilmesi mümkün olan tarım arazileri Uygulayıcı kurum olan toplulaştırma idaresinin talebine istinaden maliye bakanlığı uygulayıcı kuruma tahsis edilir Darende balaban boyalı yavşanlı mevkiinde mevkiinde parselasyon planı ile oluşturulan hazineye ait arazileri birleştirilerek 178/12 nolu parseli usulsüz olusturmus.hazine arazelerini birleştirirken yapılan teknik hatalar,fiziki olarak sahaya gitmeden uydu ve masa başında yapılan çizimler kulaktan dolma bilgiler ile bazı parsellerin gasp edildiği ve özel şirkete satılmistir. Doğrusu şöyledir 1993 tarihinde bu saha alanının parselasyonunu yapan Darende kadastro müdürlüğü bu alana parsel numarası vermiştir bu parsel haritası Darende kadasro müdürlüğünde mevcuttur 178/12 parseli oluturan ve bu parsele kaydırılan 2003 nolu parsel 177/9 96539 M2 olarak Alanar meyvecilk şirketine usulsüz olarak sstilmis.ancak 178/12 parselde gösterilmiştir 178/12 nolu parsel 56.381 M2 olup büyük bir kısmı 2003 nolu parselden gecmedir mevki itibariyle uymakta dönüm olarak olarak uymamaktadır . parsel olarak arazi daha buyuk bir arazidir.bu parseli oluşturan eski kadastro bu parseli oluşturan araziler 2 çeşittir 2003 nolu parsel maliye hazinesi adına kayıtlıdır.eski 1801.ve 1802 nolu parseller Devletin hüküm ve tasarrufunda olan mera arazileridir .Balaban halkından Mevlüt yüksek bu arazinin bir kısmına 9 dekarlık kısmıni sürdürüp ekim yaptığı için Yerel yönetime kaymakamlik makamına meraya tecavüz etmiştir diyerek 5917 sayılı yasaya göre Men ettirmistir.1801 nolu parsel 1802 nolu parselin devamı olup şu anda bir başkası tarafından bahçe yetiştirilmiştir 178/13 nolu parseli oluşturan arazi 150 dönüm kadardir.Yerel yönetim kasaba halkından Mevlüt yüksek’in arazisini mera vasfında bir arazi diyerek köylünün malını elinden alarak Merkezi Bursa’da bulunan Alanar şirketi e satmıştır.178/12 nolu parseli oluşturmak için hazine arazileri ve D.H.T.A araziler çok yeterli geldiği halde diğer bölgelerden 1211,1778,1896,3183 nolu parseller buraya yazılarak 1801 nolu parsel mesrulastirilmistir.1802 parsel 178/12 nolu parselin belkemiğini oluştururken parsel buhar olmuş ucmustur.bu parsele l993 yılında 1801 parsel boş lken 1802 parsele Kaysı diken,buğday eken imar eden 1992 yılında kadastro kayıtlarında şerh konulan arazi çiftçinin elinden alınmıştir Usulsüz oluşturulan bu parselin kendi alaninda olmayan 1801 parsel bu parsele kaydirilmis.saha büyük olduğu halde 1211,1778,1896,3183 nolu parseller aklanmistir Usulsüz oluşturulan 178/12 parsel tekrar yapılmalı 1993 yılında bu parselde ekim yapan ,daha sonra meyvecilik yapan balaban halkından Mevlüt yüksek’in arazisinin satılan şirketten geri alınarak mirasçılarına verilmesi
  (Tarih: 2022-12-23)

  eski kadastro kayıtlarında maliye hazinesi adına kayıtlı 2003 parsel arazi parselasyon planı ile 177/9 parsel olarak 96.539 bin M2 olarak iki parçaya bölünmüş,Alanar meyvecilik şirketine satılmıştır.eski kadastro kayitlarind 1802 parsel arazi parselasyon planı ile 178/12 parsel 4degisik arazi parçasından oluşmuştur olan 56381 M2 olarak büyük parçası 2003 nolu parselden gelmedir.bu parselin en büyük kısmını oluşturan 1801 ile 1802 parsel numarası verilmeden bir bütün olarak balaban halkindan Vezir Ercan tarafından mera vasfında iken sürülmüş şahıs ekim yapmadığı uzun süre ekip bicmedigi için Daha sonra Mevlüt yüksek bu alanın 9 dekar kısmına Kaysı ağaçları dikmiş.1801 nolu parselde Ramazan Kayaş”tarafından Kaysı agaclari dikilmiş, daha önce tek parça bir arazi olduğu için bakabilecegi kısmın olan 9 dekara Kaysı diktiği için tYerel yönetim meraya tecavüz ediliyor diyerek 5917 sayılı yasaya göre Men kararı vererek şahsi cezalandirmistir.bu parseli oluşturan diğer bir kısım DOP kedintisi olarak 2003 nolu maliye hazinesi arazisi iken 10 parsel olarak dağıtılmıştır Bu parselasyon planında bazı çiftçiler kayirilmiş 20nolu parsel alanın 3 Değişik arazi parçaların,oluşmakta 1.devletin Hüküm ve tasarrufunda adina tescilli ataziler Devletin hüküm ve tasarrufunda altinda olupta köylünün kulladigo meradan oluşmakta idi 2003 nolu maliye hazinesi adına tescilli arazinin bu178/12 nolu parselin en en büyük parcasini oluşturmakta olduğu halde Balaban beldesinde DOP kesintisi için 10 parçası cifcilere dağıtılmıştır.,178/12 nolu parsel kadastro öncesi 1802 ve 1801 parsel numarası verilmeden once hazineye ait tedcilsiz arazi idi ancak 9 dekarinda tarım yaparken maliye kendi adına tescil yaparak parseli ikiye ayırmış 1802 kısmında ciftcilik yapan köylünün tarlasını kendi adına tescil etmistir.yillarca ciftcilik yapan köylünün tarlasını elinden alınmıştır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir