İFLASIN ERTELENMESİ

1257645_620x410

İflasın ertelenmesi, borca batık durumdaki bir şirketin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün olduğu hallerde şirketin iflasının bir süreliğine önlenmesine hizmet eden bir kurumdur.

İflasın ertelenmesi kurumu, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesinde düzenlenmiştir: “… idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya  kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir….”

Madde metninden de anlaşılacağı üzere iflasın ertelenmesi kurumuna başvurabilecek kişiler alacaklılar veya ilgili şirketin yönetim kuruludur. İflasın ertelenmesine başvurabilmek için somut ve gerçekçi gerekçeler aranmakla birlikte iflasın ertelenmesi birtakım şartlara bağlıdır, söz konusu şartları maddi ve şekli şartlar olarak ikiye ayırarak inceleyebiliriz.

Şekli şartlar şunlardır:

  • İflasın ertelenmesinin talep edilmesi
  • Borca batıklık bilançocunun mahkemeye verilmesi
  • Borca batıklık bildirimi (beyanının) mahkemeye sunulması,
  • Gerekli masrafların mahkeme veznesine depo edilmesi,
  • İyileştirme projesinin mahkemeye verilmesidir.

Maddi şartlar ise:

  • Borca batıklık durumu
  • Şirketin finansal durumu iyileştirilmesi projesi
  • Şirketin iyileşmesinin mümkün olması
  • Tasfiye halinde olmama
  • Alacaklıların durumunun iflas haline göre daha kötü olmamasıdır.

İflasın ertelenmesi başvurusu borca batık şirketin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılır. İflasın ertelenmesinin kabulü halinde hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü müddetler işlemez. Erteleme süresi bir yıldır. Bu süre mahkemece uygun görülmesi hâlinde bir yıl daha uzatılabilir. Uzatma talebi hakkında karar verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi bekletici sorun yapılır.

İflasın ertelenmesi kararının verilmesi ile birlikte mahkeme şirketin yönetimi için bir kayyım atar. Kayyıma yürütme organının tüm yetkileri verilebileceği gibi, yürütme organının yaptığı işler kayyımın onayına tabi tutularak da denetim sağlanabilir. Kayyım her 3 ayda bir mahkemeye şirketin mali durumuyla alakalı rapor sunar. Bu raporların sonucunda şirketin durumunun kötüye gittiği ve alacaklıların durumunun kötü etkileneceğine karar verildiği takdirde iflasın ertelenmesi sona erdirilir.

31.07.2016 tarihinde yayınlanan 669 Sayılı KHK’nın 4. maddesinde: “Olağanüstü halin devamı süresince, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce reddedilir.” denilerek iflasın ertelenmesi kurumunun uygulamasının olağanüstü hal dönemi boyunca durdurulduğu ifade edilmektedir. Olağanüstü hal dönemi süresince iflas ertelemeye başvurulamayacaktır.

                                                                                                                  Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir