YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Suudi Arabistan - yabancı işçiler [AFP] - main

Yabancıların Türkiye’de çalışmaları, uluslararası sözleşmelerle aksi kararlaştırılmadıkça izne tabidir. Söz konusu izin kural olarak işe başlamadan önce alınır ancak, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun madde 4’te düzenlendiği üzere “Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayı alınmak suretiyle çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir. ”

Çalışma izinleri 4 ana başlık altında düzenlenir:

 1. Süreli Çalışma İzni

 2. Süresiz Çalışma İzni 

 3. Bağımsız Çalışma İzni

 4. İstisnai Çalışma İzni

Başvurular eğer başvurucu yurt dışındaysa konsolosluklara, yurt içindeyse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır. Yabancılar eğer yurt dışındaysa başvurularını konsolosluklara yapar, konsolosluk başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletir. Eğer yurt içindeyse başvurular doğrudan Bakanlık’a yapılacağından iletim aşaması kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bakanlık, ilgili mercilerden görüş alarak başvuruları değerlendirir, durumu olumlu görünen yabancılara çalışma izni verir. İlgili mercilerin görüşü, yabancının mesleki yeterliliğine ilişkindir. Yabancılar, konsolosluklardan almış oldukları çalışma izinlerinde belirtilen süre kadar Türkiye’de kalıp çalışabilirler. Başvuru sırasında verilecek bilgiler başvurucunun meslek grubuna göre değişiklik gösterir ancak genel olarak istenen belgeler şunlardır:

 1. Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği

 2. Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur

 3. Pasaport sureti

 4. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti

 5. Sektörüne göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca istenecek diğer belgeler.

Aşağıdaki durumlarda ise çalışma izni başvurusu reddedilir:

 1. İstihdama yönelik değişiklikler ve iş piyasasının gereklilikleri göz önüne alındığında çalışma izni verilmesinin elverişli bir durum olmaması

 2. Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,

 3. İçişleri Bakanlığı’nın olumsuz görüş bildirmesi,

 4. Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması

Yukarıda saydığımız red sebeplerinin yabancı uyruklunun çalışması sırasında oluşması veya zaten var olduğu ancak başvuru sırasında yalan beyanla gizlendiğinin anlaşılması halinde çalışma izni iptal edilir. Bunun dışında;

 1. Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olması veya Türkiye’ye girişinin yasaklanması

 2. Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması

 3. Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak altı aydan fazla yurt dışında kalması hallerinde ise çalışma izni geçerliliğini kaybeder.

                                                                                                     Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir