İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞVEREN NELER YAPMALI?

images (9)İcra müdürlüğünden maaş haczi müzekkeresi gönderildiği vakit, işveren bu yazıya 7 gün içerisinde cevap vermelidir. Öncelikle bilinmelidir ki; maaş haczi müzekkeresinde düzenlenen cevap kesinlikle doğru bilgileri içermelidir ve borçlu, müzekkere düzenlenen yerde çalışıyor ise işveren, borçlu işçinin maaşından  kesinti yaparak icra dosyasına bu kesintileri yatıracağını cevaben bildirmelidir. Gelen müzekkerede sadece maaşının ¼’ü yazıyorsa işveren fazla mesai, prim, ikramiye… gibi işçilik alacaklarından kesinti yapmadan, borçlu işçinin maaşının ¼’ünü keserek icra müdürlüğüne yatırmalıdır. Şayet borçlu bu işyerinde çalışmıyor ise işverenin müzekkereye cevaben bunu bildirmesi gerekmektedir. Maaş haczi yazısı geldiğinde, borçlu işyerinde çalışmıyor ise ve içerde maaşı kaldıysa işveren yine cevaben bir yazı düzenleyerek  ilgili kısmı müdürlüğe yatırmalıdır.

İşverenin borçlu işçinin maaşından kesinti yaparak müdürlüğe yatırması gereken oran zaten müzekkerede belirtilecektir. Bu oran İş Kanunu madde 35’de “…işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez…” denildiği üzere genelde ¼ olarak belirlenmektedir.

İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) madde 355: “Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar. Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip olacak surette vukubulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de malmemuru veya daire amiri yahut hususi müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine bildirmeğe ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeğe mecburdur.”

İİK madde 356’ya göre, işveren maaş haczi müzekkeresine 7 günlük süre içerisinde bir itirazda bulunmaz, cevap düzenlemez, borçlu işçinin maaşından kesinti yapmazsa ve işverene gönderilen tekit yazısı da dikkate alınmazsa icra dairesince işverenin mallarında kesinti yapılmayan tutar kadar haciz işlemi tesis edilebilecektir. Ayrıca bunun yanında İİK madde 357 uyarınca işveren için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilecektir. Ancak tüm bunlar yapılmadan önce maaş haczi müzekkeresinin, işyerine usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olup olmadığının kontrolünde fayda vardır; zira bazen işyerleri yazıya cevap vermiş olsalar da cevapları müdürlüklerin yoğunlukları sebbeiyle icra dosyası içerisine takılmayabilmektedir.

Yargıtay  12. Hukuk Dairesi Esas No. 2008/10938 Karar No. 2008/13896 Karar Tarihi. 1.7.2008: “…Borçlunun maaş ve ücreti haczi İİK’nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. Memurlukça tebliğ edilen ihbarnamede 89. maddeden söz edilmesi sonucu etkilemez. İİK’nun 355. maddesine göre icra müdürü, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK’nun 356. maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemede hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır…”

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “İŞÇİNİN MAAŞINA HACİZ YAZISI GELDİĞİNDE İŞVEREN NELER YAPMALI?”

  1. Hukuk Desteği
    Mesaj Gönder

    Merhaba 2016 yılında esnaftım 8 adet bankaya kredi ve kredi kartı borçlardan dolayı icralık oldum tapuda olan ev hissem var 6 banka buraya haciz işlemi yapmış yalnız evin satılması için babaannemin vefat etmesi lazım ben fabrikada işe başlıcam benim maaşıma kesinti tapudaki hisseye haciz koyan bankalar kesinti yaparlarmı fazla mesai prim gibi maaş dan hariç yatan paralara haciz işlemi oluyormu emekliliğine 8 yıl var emekli ikramiyesine ve emekli maaşına haciz gelirmi teşekkür ederim

    1. Merhabalar,siz çalışmaya başladıktan sonra bankalar bu borcu göstererek maaşınızdan kesinti yapılmasını ilgili icra müdürlüğünden talep edebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir