KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR ?

indirKişisel verilerin korunması, hem gerçek hem tüzel kişileri belirlenebilir kılan, teşhisi kolaylaştıran, bu kişilere özgü ve hususi bilgilerin hukuki manada korunması anlamına gelmektedir. Kişisel veri kavramının salt ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişilerin tanınmasına yarar sağlayan bilgilerden ibaret olmadığı, bunların yanında kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik… tüm bilgilerini kapsadığının kabulü gerekmektedir.(Bakınız bu konu hakkındaki yazımız…)

İlgili kişi kavramı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”)“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”  olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kanun kapsamında ilgili kişinin hakları madde 11’de düzenlenmiştir. Bu hakları kullanabilmek için ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurması gerekmektedir. Veri sorumlusu ise kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İlgili kişi veri sorumlusuna başvurarak:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanun’un 32. maddesinde belirtildiği üzere, ilgili kişilerin haklarını düzenleyen yukarıda açıkladığımız 11. madde henüz yürürlük kazanmamıştır. Bu madde Kanun’un yayımlanması tarihinden itibaren altı ay sonra 7/10/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

                                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir