6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KOLLUK KUVVETLERİNCE ALINABİLEN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

images (1)Ev içi şiddet dünya kapsamında kabul edilmiş toplumsal bir sorundur. Bu sorunu çözümlemek üzere yürürlük kazanan uluslararası sözleşmelerin yanında, her devlet kendi iç hukukunda da ayrıca düzenlemeler yapmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ev içi şiddeti engellemek amacıyla düzenlenmiş özel bir Kanun’dur.

6284 sayılı Kanun koruyucu ve önleyici tedbirlerden yararlanabilecek kişileri açıklarken aile içi şiddet mağduru olan kişilerin yanında aile dışında şiddet mağduru olan kadınları, çocukları ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişileri de koruma kapsamı içine almıştır. Kanun’un amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi olan, Kanun’da sayılan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemektir.

Ülkemizde ev içi şiddetten en çok etkilenen grup kadınlardır. Bu anlamda şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehikesi olan kadınların Kanun kapsamında düzenlenen koruma ve önleyici tedbirlerden yararlanabilecek olmaları oldukça önemli bir gelişmedir. Burada belirtmek gerekir ki kadının evli, bekâr, boşanmış veya 18 yaşından küçük olması ya da şiddetin aile içinde veya aile dışında olması, lehine tedbir kararı verilmesi bakımından fark yaratmaz. Ayrıca bu Kanun’la beraber sırf kadın olduğu için cinsiyete dayalı bir ayrımcılık nedeniyle fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak herhangi bir şiddet eylemine maruz kalan her kadın hakkında tedbir kararı verilmesini talep edebilecektir. Biz bu yazımızda kolluk tarafından alınması gereken önleyici tedbir kararları hakkında açıklamalarda bulunacağız.

Aslında önleyici tedbir kararları hakim tarafından verilir (Bkz. ilgili yazımız…) Ancak kanun koyucu burada gecikmesinde sakınca olan haller için, Kanun’un 5. maddesinde açıklanan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirlerin ilgili kolluk amirlerince de alınabileceğini düzenlenmiştir. Ancak alınan bu tedbirlerin yirmi dört saat içinde hakim tarafından onaylanması gerekmektedir. Hakim tarafından onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkacaktır.
Acil durumlarda (gecikmesinde sakınca olan hallerde) kolluk görevlileri hâkim tarafından alınmış herhangi bir tedbir kararı olmasa da aşağıdaki önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür:

  • Şiddet uygulayanın mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
  • Müşterek konuttan uzaklaştırması veya bulunduğu yerden uzaklaştırılması, konutun korunan kişiye tahsisi,
  • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula, işyerine yaklaşmaması,
  • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

                                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir