MÜŞTEREK VEYA İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETTE TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ

indirHem müşterek mülkiyet (paylı mülkiyet) hem iştirak halindeki mülkiyetteki (elbirliğiyle mülkiyet) taşınmaz satışı icra hukuku alanında oldukça sık karşılaşılan bir konudur. Meslektaşlarımız arasında dahi kafa karışıklığı yaratan bu iki konuyu, İcra ve İflas Kanunu’ndaki ilgili hükmü paylaşarak bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

İcra ve İflas Kanunu madde 94: Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi haczedilirse icra dairesi, yerleşim yerleri bilinen ilgili üçüncü şahıslara keyfiyeti ihbar eder. Bu suretle borçlunun muayyen bir taşınmazdaki tasfiye sonundaki hissesi haczedilmiş olursa icra memuru haciz şerhinin taşınmazın kaydına işlenmesi için tapu sicil muhafızlığına tebligat yapar. (Ek cümleler:17/07/2003 – 4949 S.K./25. md.) … Bu durumda haczedilen payların devri, alacaklının haklarını ihlal ettiği oranda batıldır. Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tabidir. Diğer taşınırlarda icra dairesi başkasına devre mani tedbirleri alır. Borçlunun reddetmediği miras veya başka bir sebeple iktisap eyleyip henüz tapuya veya gemi siciline tescil ettirmediği mülkiyet veya diğer aynı hakların borçlu namına tescili alacaklı tarafından istenebilir. Bu talep üzerine icra dairesi alacaklının bu muameleyi takip edebileceğini tapu veya gemi sicili dairesine ve icabında mahkemeye bildirir. Borçlunun zilyed bulunduğu bir taşınmaz üzerindeki fevkalade zamanaşımı ile iktisabını istemek hakkının haczedilmesi halinde, icra dairesi zilyedliğin başkasına devrine mani olacak tedbirleri alır ve alacaklıya bir ay içinde taşınmazın borçlusu adına tescili için dava açması yetkisini verir. Mahkemenin tescil kararı ile taşınmaz bu alacaklı lehine mahcuz sayılır…

1.Elbirliği Halindeki Hissenin Satışı

Yukarıda paylaşılan Kanun hükmünde yalnızca paylaşılmamış bir miras hissesi ile iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi belirtilmişse de hüküm bütün iştirak halindeki mülkiyet hisselerini içerir şekilde yorumlanmaktadır. İştirak halindeki mülkiyet hissesi üzerinde Türk Medeni Kanunu madde 702/3 gereğince tasarruf edilemediğinden, burada haczin konusu doğrudan doğruya pay değil, o paya dair elbirliği halindeki mülkiyet ilişkisinin son bulması ihtimalinde düşecek olan kısım olacaktır.

Maddeyi çözümlersek: İlk etapta icra memuru tebliğ ile diğer hissedarlara,  haciz halini, bu tarihten itibaren doğacak olan ürünlerden borçlunun hissesine düşecek kısmın icra dairesine verilmesi, borçluya hissesi ile ilgili olarak yapılacak bütün bilgilendirmelerin, yine bu tarihten itibaren icra dairesine yapılması ile borçlunun onayı yerine icra memurunun izninin alınması gerektiğini bildirecektir. Bu şekilde borçlunun hissesi üzerindeki tasarruf hakkı sınırlandırılmış olacaktır. Hissedarlar bu bildiriye rağmen, semereleri icra dairesine değil de borçluya vermeyi tercih ederlerse semereleri icra dairesine tekrar ödemek zorunda kalabileceklerdir. Ayrıca andığımız tüm bu işlemlerin de  icra mahkemesinden izin ya da onay alınmasına gerek olmadan ilerleyeceğinin altını çizmek isteriz. Akabinde, icra memuru, iştirak halinde tasarruf edilen taşınmazdaki borçlunun hissesine ilişkin haciz durumunu, tapu siciline şerh verilmesi için, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne bildirecektir. Yapılagelen saydığımız işlemlerden dolayı alacaklı olarak gözüken şahsın iştirak halinde mülkiyet hissesi satışının, İİK. mad. 121’e göre yapılması şekli düzenlendiğinden, icra mahkemesine başvurarak, haciz koyduğu borçlunun taşınmazdaki hissesinin satışı için ortaklığın giderilmesi davası (Bkz ilgili yazımız: İzalei Şuyu Davası Nedir?) açmak üzere, yetki belgesi alması gerekecektir.

2.Paylı Mülkiyet Halindeki Hissesinin Satışı

Yukarıda yer verilen maddede paylı mülkiyet hissesinden açık olarak bahsedilmemişse de hukuki yorum sebebiyle paylı mülkiyet haczi bu maddece nazara alınmaktadır. Türk Medeni Kanunu madde 688/3 gereğince paylı mülkiyet hissesi haczedilebilecektir. Haczedildiği takdirde iştirak halindeki mülkiyet hissesi haczinde de bahsettiğimiz üzere icra dairesi haciz halini, hem diğer hissedarlara hem de taşınmaz mal söz konusu olduğu için  tapuya şerh verilmesi amacıyla Tapu Sicil Müdürlüğü’ne bildirecektir. Satış işlemleri bir farklılık arz etmeden müşterek mülkiyet hissesinin değeri belirlenmesi ile icra müdürlüğünce yerine getirilmesi suretiyle hissesiz taşınmaz satışları yapılırmışcasına devam edecektir. Ancak belirtmekte fayda vardır ki; satışın yapılması ve gerçekleşmesi varsayımında söz konusu hisseyi satın alan yeni hissedar kendisine uygun bulmadığı şartlar olursa ortaklığın giderilmesi davası açabilecektir.

Konuyla ilgili Yargıtay kararlarının ilgili bölümlerini paylaşmak isteriz:

Yargıtay 6 Hukuk Dairesi, E. 2007/8010, K. 2007/10124, T. 1.10.2007: “Dava, borçlu ortağın borcundan dolayı bir adet taşınmazın ortaklığın giderilmesine ilişkindir. Dava konusu edilen ve satışına karar verilen taşınmazda borçlu paydaşın ½ müstakil payının bulunduğu, payın elbirliği mülkiyetine tabi olmayıp paylı mülkiyet hükümlerine tabi olduğu son gelen tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı alacaklı borçlu paydaşın bu payını bağımsız olarak haciz ettirip sattırma olanağına sahip olduğundan davanın reddine karar vermek gerekir”

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, E. 2013/707, K. 2013/3986: “… Paylı mülkiyete konu olan taşınmazlarda borçlu payının müstakilen satılıp haczedilebilme olanağı bulunduğundan, paydaşlardan birinin borcu için alacaklı tarafından ortaklığın giderilmesi istenilemez. Mahkemece bu nedenle istemin reddine karar verilmesi gerekirken …”

             Hukuk Desteği
                                                                                                                                                       

iletisim: [email protected]

82 thoughts to “MÜŞTEREK VEYA İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYETTE TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ”

 1. Merhabalar
  oturduğumuz ev, eşim ve bana ait.(yarı yarıya)
  benim borcumdan dolayı evin kendisi tehlikeye girer mi?
  yukarıdaki yazıda “mülkiyet ilişkisinin son bulması”ndan bahsediliyor. ev tapusunu düşünürsek bu tam olarak ne anlama gelir?
  şimdiden teşekkürler

 2. Iyi gunler ,
  Payli bir tasinmazin paydaslarinin birinin borcundan dolayi , Alacaklisi Haciz davasi acip , devaminda satis istemis vede surec satis asamasina yaklasmis iken ,bu arada diger paydas Ortakligin Giderilmesi Davasi acmis ve bu dava da satis karari verilme olasiligi dogmus ,dolayisiyle,Hacizden satis davasi acan Alacaklnini Ortakligin
  Giderilmesi Davasindaki satis tan sonra borclusunun payina dusen parayi (Hacizyoluyla) tahsil edebilme olanagi dogmustur . Bu durumda sozkonusu Alacaklinin talep ettigi satis islemi iptal edilir veya ertelenir mi .Surec nasilgelisir. Cevabiniz icin simdiden tesekkur
  Mert Karacaner

  1. Merhaba, Ortaklığın giderilmesi davasından sonra satış aşamasına devam edilecektir? Son iki cümlenizi anlayamadık, kusura bakmayın.

 3. yüzde 50 hisseli bir evimiz var kefil oldugum haciz islemi uygulandı payım olan yuzde 50 ye ve satısa cıkılacak,bu durumda evin tamamı satılır, yoksa benim uzerime olan yüzde 50 paymı bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim ?

  1. Merhaba iyi günler paylı mülkiyet bir yerimiz var babamlar ve Amcamlar dedem ölünce 50 sene önce şifa yolu ile bölmüş sınır tellerini çekmişler herkesin yeri belli fakat yer müşterek ve şimdi amcamın bir oğlu borçlanmış ve alacaklısı ona düşen hisseyi satışa çıkarttı bu alacaklı bize ortaklığın giderilmesi davası açabilir mi?

 4. merhaba,
  2007 yılında vefat eden annemin adına tapulu olan bir evde babam yaşamaktadır..veraset ilamı çıkarmadık ..4 kardeşiz ve kardeşlerden birinin borcundan dolayı akacaklısı icra takibi yapmış bu süre zarfında veraset ilamı çıkarmış yetki belgesi alarak ortaklığın giderilmesi davası açmış..
  borcun yarısı kardeşim tarafından ödenmiş fakat izalei şuu davası açılmış..
  babam ve 4 kardeş olarak dairede 5 hissedar var..bu borçtan dolayı 75 yaşında olan babamın oturduğu ev icra yoluyla satılabilirmi.? yada bu durumdan nasıl kurtulabiliriz karşı dava vs.gerekirmi?
  tşkler

 5. Merhaba 6 ay önce sattıgımız şirketi alan kişi bizim dönemimizden kalan banka kredisini ve kredi kartı borcunu ödeyememiş ve kaçmış banka şirketin eski ortaklarını arıyor ve borcu bizden talep ediyor şigortalı taşeron işciyim üzerime ortaklı ev ve arsalar var.
  Banka bunlara tedbir koydurabilirmi.?
  İcra gelirmi ?
  Eger icra gelirse önce mülkiyetemi yoksa maaşımamı gelir ?
  Eski ortaklarımdan ikisi devlet memuru banka nasıl bir idari ve icra takibi yapar

  1. Merhabalar, şirket limited şirketse eski şirket hisse sahipleri kamu borcundan sorumlu oluyorlar ama burada öyle bir durum yok zannediyoruz? Siz borçlu olarak gösterilebilirseniz , ki bunu iyi öğrenin sorumlu olmadığınız bir parayı size ödettirmesinler, haciz vs. gerçekleşebilecektir pek tabi.

 6. merhabalar ;
  Bizim hisseli bir arsamız var. 3 kardeşin hissesi var. İki kardeş bu arsaya babaları sağ iken iki ev yapıp ruhsat almışlar.Aradan 30 yıl geçti. Kardeşlerin babaları vefat etti. Bu evleri kardeşler kendileri yaptılar. Şuan üçüncü kardeş mahkemeye verdi .Üçüncü kardeşin arsada normalde ayrılmış bir yeri mevcuttur. Kanuni yaptırımları ne olur ? Nasıl bir yol ilerlenmesi gerekir ? Yardımınızı rica ederim.

  1. Merhabalar, üçüncü kardeş izaleyi şuyu mu açtı yoksa ecri misil mi yoksa her ikisi birden mi? Ecri misil ise son beş yıla ait tazminat talep edilebiliniyor.

 7. Bende 3/4 hissesi olan bir dairemiz var. Bu 3 payin sadece 1 ini satisa cikarmam mumkun olur mu

  1. Çok hisseli iştirak halindeki kısıtlı bir hissedar için, hissesini diğer bir mirasciya satmasına sulh hukuk izin verir mi

 8. benim otursugum daire banka borcu için haciz edildi abimin borcu yüzünden 5 hisedarız imza vermedi 4 kardeş ev satılırmı
  abimin eşinin adına daire var oraya gelmeyip direk benim oturduğum eve geldi ne yapmalıyız

  1. Merhabalar, abinizin borcu için abinizin sahip olduğu pay haczedilir ve o pay satışa çıkarılır.

  2. Merhaba babamın babasından kalma müstakil bir evimiz var hisselerini aldık yerin tamamı 841.15 metre kare ama 2metre 40 santim hisse kaldı 838,75 bizim ana hisse ve bu hissenin sahibinin borcu yüzünden arazinin 2metre 40 santimine haciz konulmuş ilerde bize ne gibi zararı olabilir

 9. Merhabalar teyzemin borcu yüzünden annemlerin 8 kardeş + anne annemin de hissedar olduğu tarla satılıyor.
  keşif çıktı bedel biçildi. normalde sadece teyzemin hissesinin satılması gerekmiyor mu tarlanın hepsi satışa çıktı.
  bu konuda ne yapabiliriz

  1. Merhabalar, sadece teyzenizin payı satışa çıkarılır elbette. Tümünün satışa çıkarıldığına emin misiniz? En başta hiç itirazda bulunmadınız mı?

 10. Merhabalar, daha elbirliği aşamasında ortaklığın giderilmesi davasından önce miras hakkının 3. Kişiye devri mümkün müdür ? MK 677/2′ yi nasıl yorumlamalıyız? Bir sorum daha olacak elbirliği aşamasında miras hakkının 3. Kişiye bağışlanması mümkün müdür? Cevabınız için teşekkürler

  1. Merhaba babadan kalan 3 kardeşten hisseli ev satın aldım ama hissedarların birinin haciz borcu vardı o şekilde aldım o kişi borcu ödeyeceğini söylüyor en kötüsü ödeme yapmazsa banka evi bütün hali ilemi satar yada o kişinin hissssinimi satar yada borç 140 bin tl ödesem dahamı iyi banka ortaklığın gidelirme davası açmış ben evi almadan önce

 11. merhabalar annem dedemden altı 3 dukkan olan arsayı satış yoluyla yarı hissesini alıyor annemde bu arsanın üstüne ev yaptırıyor yani bu alanda yüzde elliyedi hissedar kardeşlerde bu arasyla birlilke diger üç arsayi ortaklığın giderilme davası açıyorlar birinci sorum evimiz olan parselde fazla hissemiz oldugu için ön alim hakkı dogarmı ikinci sorum bu üç parsel yan yana hakim bu üç parseli aynı andamı satısa cıkartır sormamın nedenı oturdugumuz parseli sadece almak istiyoruz

  1. Merhabalar, ön alım hakkı mevcut ever. Ortaklığın giderilmesinde şayet bölmeye uygunsa o taşınmaz paylar oranında fiziken bölünmesi mümkün.

   1. EVET BÖLÜNMEYE UYGUN DEGİL SU ANDA DAVA DEVAM EDİYOR MUHTEMELEN SATIŞ OLCAK DİYORSUNIZKİ BİZA ÖN ALIM HAKKI SUNULUR PEKİ FİYAT OLARAK BİLİRKİŞİNİN SUNDUGU FİYATLAMI YANİ İHALE YAPILMADAN

 12. ASLINDA KAFAMA TAKILIYOR ANNEM BABASINDAN SATIN ALDIGI İÇİN SUFA HAKKI OLMAZ DENİLİYOR.HİSSESİNİN YÜZDE ELLİSİ SATIN ALMA YÜZDE YEDİSİDE BABASINDA İNTİKAL

 13. Babam 2005 yılında vefat etti babamdan bize 140 dönüm tarla miras düştu biz 7 kardeşiz babamın vefatından bu yana 2 ağabeyim bizim hisselerimizi nede kira ücretini vermeden ekip biçiyorlar ben ve 2 kız kardeşim dava açtık mahkeme mart 2016 da satış kararı verdi ama temyiz ettiler şu anda dosya yargıtatayda ama hale tarlayı ekip biciyorlar biz bu aşamada biz nasıl bir yol izleyelim teşekkür ederim

  1. Merhabalar, siz ortaklığı giderilmesi davası açmışsınız, kira alacaklarınız için usule uygun olarak ecrimisil davası açmanız gerekiyor.

 14. Merhabalar, net alanı 160 m2 olan konutun 1/2 hissesini alacağım. İcra dairesi KDV oranının % 18 olacağını belirtmiş. Konut aslında 150 m2 üstünde olduğu için KDV oranının % 18 olduğu doğrudur ancak ben konutun tamamını almıyorum. 80 m2 ye takabül eden kısmını alacağım. bu nedenle KDV oranının % 1 olduğunu düşünüyorum. Acaba sizin yorumunuz ne olur KDV oranı % 1 mi % 18 mi?
  Teşekkürler

 15. Merhabalar; kredi borcumdan dolayı hisseli olduğum tarlalara banka haciz koydurdu akabinde hisseme ait kısım için ilanla satış istiyor. Diğer hissedarların veya benim mirastan feragat, diğer hissedarların aleyhime (borcumdan dolayı) dava açarak hissedarlığımı sona erdirme imkanları nedir?

 16. merhaba. aynı arsa üzerinde babam ve kardeşi arasında paylı mülkiyet taşınmazı mevcuttur. çok uzun süredir iki kardeşin yani oturduğumuz evlerin ve herkesin filli alanı bellidir bu uzun süredir de anlaşmazlık çıkmadan kimse kimsenin alanına kişisel eşyalarını koyamamaktadır.bir ay öncesi babam paylı hissesini satış işlemi ile bana satmış bulunmaktadır. Bu durumda diğer hissedar( amcam) tarafıma şufa davası açabilir mi?

 17. Merhaba,

  Evimizin bir kısmı komşunun parselinde görünüyor.
  Ama parsel müşterek hisseli.
  Komşu tehdit ediyor duvar yaparım şunu yaparım bunu yaparım diye.
  Diğer hissedarlardan birinden hisse alabilir miyim?
  Alırsa komşunun parsel üzerinde inşaat yapmasına engel olabilir miyim?

  1. Merhabalar, size ait olmayan bir arsaya taşmışsa evnizkarşı taraf sizden haksız işgalin sonlanmasını dahi isyebilir. Müşterek hisselerden birini satın almak isteseniz dahi komşunuzun ön alım hakkı olduğunu hatırlatmamız gerek.

 18. merhabalar,78 yaşında bir bayanım,oturduğum daireyi eşimle birlikte almıştık dolayısı ile tapu ikimizin üzerinde,eşim ölünce onun daha önce yapmış olduğu evlilikten olan çocukları doğal olarak mırastan haklarını istediler ama benim bunu karşılayacak maddi gelirim yok,bu nedenle mirascılar mahkemeye başvurmuşlar sanırım icra yolu ile haklarını elde etmeye çalışacaklar benim merak ettiğim evin tamamı mı icrada satışa konulacak yoksa mirascılara ait hisseler mi? evin yarısı zaten benim üzerime olduğu için mirasa dahil değil, evin diğer yarısı mirasa konu olduğuna göre nasıl bir satış olabilir? ben evin yarısı bana ait olduğu ve mirasa söz konusu olmadığı için satmak istemezsem sadece diğer yarısı mı satışa konuluyor? evin tamamı satışa konulursa haksızlık olmazmı?satabiliyorlarsa kendi haklarını satsınlar belki bir kişi alır ve ben de kendisine kira vererek oturmaya devam ederim

 19. Merhabalar, benim borcumdan dolayı gelen tebligatı kızkardeşim almış. Bu şekilde borcu üstlenmişmi oluyor?Daha sonra kızkardeşimin oturduğu binada 3/28 paylı arsa olarak gözüken dairenin üzerine benim alacaklım haciz koyup dairenin satışını istemiş. Biz bunu yeni öğrendik. O binada oturan hissesi olan 7 aile daha var.
  Sorum şu; benim borcumdan dolayı kızkardeşim mesul olurmu?
  Eğer oluyorsa neresi satışa çıkar?
  Sadece kızkardeşimin hissesimi, yoksa tümü satılıp diğer hak sahiplerine paralarımı dağıtılır?
  Kızkardeşimin sadece o dairesi var. Bu satışı engellermi?
  Ayrıca ortak tapunun üzerinde 325.000 Tl lik ipotek var ve hipotek koyan binanın satılmasını istemiyor.
  lütfen bana yardımcı olurmusunuz.

  1. Merhabalar, kız kardeşiniz tebligatı teslim aldı diye borçtan mesul olmaz. Borçlu sizseniz sizin taşınmaz payınız varsa o satışa çıkar.

 20. rahmetli babamdan kalan evde dört kardeş ve annem var benim borcum yuzunden alacaklı mahkemeden satış talep etti mahkemede kardeşler itiraz etti ama hakım bişey demedi yoğunluktan karar sonraya bırakıldı kardeşlerede avukata gidin demiş sorum evin tamamımı satılır acaba nasıl olur saygılarr

  1. Merhabalar, sizin payınızın satışa çıkarılması mümkün olacaktır fakat herhangi bir eksiklik hak kaybına sebep olmasın bir avukatla çalışma yürütmenizi tavsiye ederiz.

 21. Merhabalar, İştirak (elbirliği) mülkiyetli bir taşınmazda tüm paydaşların rızası,onayı olduğunda bu taşınmaz 3.kişiye veya paydaşlardan birisine satılabilir mi? Yoksa elbirliği mülkiyetli bir taşınmaz,ne olursa olsun önce paylı mülkiyete dönüştürülmesi mi gerekir?..(Hisse satışı değil-tüm ortaklar satış yapacak).Teşekkür ederim.

 22. merhaba.benim avukatlık olan bir borcum var.ve taahhüt verdim ama bazı taksitlerin çok fazla olmasından dolayı ödeyemeyeceğim.şimdilik taksitlerimi düzenli ödüyorum ileriki taksitlerimi ödeyemeceğimden dolayı taahhüt ihlalinden dolayı 3 ay yatacağım.üstume arsa var bir kismi esimin üzerinde.tamamen esimin uzeerine devredeceğim.1-arsayı satışa çıkartabilirler mi devrettikten sonra2- arsa üzerinde bina var isgan almamadığımız için arsa olarak görünüyor eger arsa satışa çıkarsa bina nolacak? acaba banka ile görüşsem yeniden taahhüt yapılır mı bunlara getek kalmadan ?

 23. Merhaba
  1/3 bize babamıza ait olan hisseyi müşterek mülkiyete çevirdik fakat
  diğer 2/3 hisse hala iştirak halinde mülkiyet
  benim sormak istediğim;
  2/3 hisse sahiplerinden birinin borcu yüzünden yere haciz geldi
  biz bu durumdan nasıl etkileniriz.
  izaleyi şuyu davası açılır ise bizim hisselerimiz de satılır mı yoksa müşterek mülkiyetli olduğundan dolayı
  sadece diğer 2/3 hisse mi satılır
  Teşekkürler.

 24. Merhaba gecekondumuzu mütahite vereceğiz,diğer arsa ortağımızın hissesinde hacizler var.nasıl bir yol izleyeceğiz,yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 25. Merhaba
  2008 yılında babam vefat etti.Annemin şuan oturduğu ev annemle babamın üzerine müşterek tapu.
  Sorum şu.Benim borcumdan dolayı alacaklı annemin oturduğu evin satışını talep edebilir mi?
  teşekkürler

  1. Merhabalar, babanız vefat ettiğinde sizin de üstünüze miras payı kalmış olmalı o ev üzerinde? İntikal yapılmadı mı ? Annenizin payı annenizin evi için yapılamaz sizin borcunuzdan dolayı haciz ama sizin payınız varsa yapılır elbette.

 26. Merhabalar, El Birliği iştirak halinde iki adet fındık bahçemiz var benim hisselerim babamdan intikal yapılarak geldi, toplam 7 hissedar ben dahil. 5 hissedardan hisselerini alacağım kendileride kabul etti. 1 tanesi sıkıntı çıkarıyor. Bu bahçelerden birine ev yapmayı düşünüyorum. İleride bana ne tür bir sıkıntı yaşatabilir bu ev yüzünden, o sıkıntılı hissedar ?

 27. Merhabalar babama miras kalan evin babam ile birlikte 7 hissedari var. Sadece amcam vergi borcundan dolayi evin satisina karsi cikip hissesini bize vermiyor. Bu evi nasil satin alabiliriz. ? Diger sorum payli mulkiyete cevirdigimiz takdirde devlet bu mirasa dahil olur mu ?
  Simdiden tesekkur ederim.

 28. Merhabalar, 3 ortak arsamız var ve üzerinde 3 katlı binamız var hisseli tek tapu, hissekarın teki hissesini avukat tanışına haczettirip arsayı satışa cıkarmak istiyor, bizde satış sitemiyoruz o kendi hissesini satabilir bizim için sorun degil ama bize zararı dokunurmu nasıl işlemler yapılır ve biz iki ortak ne yapabilirirz…

 29. Dedemizden miras kalan 5 parça araziye 5 hissedar var 1 hissedar da vefat ettiği için onunda 9 çoçuğu hissedar oldu yani 14 hissedar her hissedarın tüm arazilerde hissesi var hissedarlardan birinin borçu yüzünden haciz kondu sadece borçlu olan hissedarın hissesimi satılır yoksa tüm arazilermi satışa çıkar

 30. Merhaba miras yoluyla bı arsamız var ve hissedarlardan birinin çocuklarının borcundan dolayı arsamiza haciz konmuş . Bu haczin kaldırılıp arsamizin satılması için ne yapmamız gerekir ?

 31. Merhaba alacağımdan dolayı şahsı avukat yoluyla icraya verdim şahsın adına 20 parselde hisseleri var bu hisselere haciz işlemi başlattık küçük payları bıraktık 1- 1.5 dönümlük hisselerine satışa çıkarttırdık ben bu hisseleri alabilirmiyim yada hissedarlar bedelini ödeyip alabirilermi mahkeme satışa çıkartırırmı

 32. merhaba şöyle bi sorum olacak dedem ölmeden önce dedemin üzerine olan arsaya bina yaptık dedem ölmeden öncede babama vekalet verdi ve tarım arazisi ve evin yerini kardeşler anlaşarak babamın üstüne verdiler halam ve babannem yerin bölünmesi için avukata verip dava açtılar bölündü ama avukat alacağı için halam ve babannemin hisselerini icra yoluyla satışa çıkaracak eğer evin olduğu arsa satılırsa bizim yaptığımız eve alan kişinin bi ortaklığı olurmu veya nasıl ayırttıracağız bizim evin olduğu hisseyi

 33. merhaba şöyle bi sorum olacak dedem sağken dedemin olan arsaya bina yaptık ama bu zamana kadar bütün vergi ve binanın tüm harçlarını elektrik su doğalgaz hepsi babam ödedi dedem ölmeden önce babama vekalet verip bütün taşınmazlarının vekaleti babamın oldu ve 3 kardeş anlaşarak tarım arazileri ve binamızın bulunduğu arsa babamın üstüne devroldu daha sonra halam ve babannem hisselerimiz bölünsün diye avukata verip mahkeme yoluyla böldürdüler şimdi aavukat ücretini alabilmek icin tarım arazisi ve evimiin bulunduğu arsayı icra yoluyla satıp parasını almak istiyor arsada bizim 1/4 diğer halamda 1/4 icrayla satılacak diğer hisse 4/2 şimdi eğerki evin arsası icra yoluyla satılırsa alan sahıs yüzde 50 biz yüzde 25 hak sahibiyiz bina sahibi olarak diğer halam da yüzde 25 hak sahibi yüde 50 sini alan kişi bizim binadan hak almak isteyebilirmi veya biz nsl bir yol izleyip binamızın bulunduğu bölümü ayırta biliriz

 34. Dedemden kalan arazilere varislerden biri paylı mülkiyet davası açtı 14 mart 2018 duruşma var satış olmasını istemiyorum çiftçilik yapmaktayım annem varislerden biri nasıl bir yol izleyebiliriz? Teşekkürler

 35. merhabalar 5 hisseli taşınmazımız var,kardeşimin alacaklısı payına icra koydurdu ortaklığın giderilmesi paylı mülküyette davası açtı dava duruşmada red edildi,peki bu durmda kardeşime ne gibi işlemde bulunabilir; yalnız kardeşimin oluşan borcu için istinaf mahkemesine itirazı bulunuyor ve itirazın sonucunu bekliyor bu durumda da alacaklı bir işlem yapabilme hakkı varmı? teşekürler

 36. merhabalar. miras kalan taşınmaz (tarım arazisi) üzerinde hissedar olan kardeşlerden birinin hissesi üzerinde alacak tedbiri bulunmaktadır. kardeşlerden biri diğer hisselerle birlikte üzerinde alacak tedbiri bulunan hisseyi de aldığında üzerindeki tedbirle birlikte almış olacaktır. bu durumda haciz sadece tedbirli hisse ile mi sınırlı olacaktır. yani ben kardeşimin tedbirli hissesini aldım diye alacaklı kişi bu tedbir üzerinden benim adıma olan diğer paylara da el atma hakkı kazanır mı. yoksa alacak miktarı o hisse ile mi sınırlıdır. teşekkür ederim.

 37. İyi günler!

  Size bir sorum olacak, yardımcı olabiliyorsanız.

  Şimdi, 920 dönüm içinde/ veya 40 Parsel içinde, müştereklerden birinin 6 tane varisleri, paylarına düşen 54 dönümlük taşınmazı, satmak istiyorlar.

  Bu kişiler, paylarına düşen arazilerini, satabilirler mi/ satarlarsa, dezavantaj’ı ne olabilir?

  İkincisi, söz konusu olan parselleri satarlarsa, tapulanması için herhangi bir sıkıntı var mı?

  Saygılarımla,

  Mehmet.

 38. Merhabalar babamlarin miras yoluyla hisseli tapu halinde 6 kardese bolunmus arsalari var kardeslerden birinin bankaya olan borcundan dolayi yerler ipotek altinda ve haciz işlemi uygulanacak bankanin dedigine göre parayi getiren kim olursa olsun buna kardeslerde dahil tüm yerler parayi verenin olucakmiş bu durumda ornegin mirascilardan biri bu borcu odedigi zaman hissedarlar tümüyle haklarini kaybedip tek tapu halinde o kisiye gecmis oluyor mu bu surec nasil işliyor yardimci olursaniz mutlu olacagim tesekkurler.

 39. Merhabalar babamızdan kalan arazilerde pay sahibiyim ancak bana gelen haciz sadece maaşımamı gelir yoksa pay sahibi olduğum arazilerede haciz konulur mu haczi koyan kişi burada bir ayrım yapabilirmi sadece maaşına haciz konulsun diyebilir mi.

 40. Merhabalar . Ben bir arkadasimla 1 daire satin aldim. 3 sene önce . TAPU 50/50 . Yüzde 50 benim . Yüzde 50 arkadaşımın . Ben ortaklığı bölmek istiyorum . Evi satmak istiyorum . Ama ortağım yanaşmıyor . Sen bana yarısı ver evi sana vereyim diyorum ona da YOk diyor . Yani bir türlü anlaşamıyoruz . Ortaklığı giderme davası açıp hakkımı alabilir miyim ? Ve mahkeme ne kadar sürer ? Ve bana çıkaçak masraf ne kadar olur ?
  Ortağım yabancı . Yurtdışı vatandaşı .
  Teşekkürler

 41. Merhaba iki hisseli bir taşınmaz var . taraflardan biri benim ve hissenin üzerinde birkaç haciz var hacizler den biriside SGK kurumu .sorum şu olacak bu hissenin satışı ile Bircan kurtulmak istiyorum fakat gayrimenkul un tamami satışa girer yoksa sadece benim hissem mi satışa sunulur. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba, Taşınmaz üzerinde paylı (hisseli) mülkiyet varsa, taşınmazın tamamının değil sadece haczedilen hissesinin satışı gerçekleştirilir. Bilginize…

 42. Merhaba; eşimin bir bankaya olan borcu varlık şirketine devredilmiş, varlık şirketi hergün tacizlerine devam etmekte ve bizim bu borcu şuan ödeme imkanımız bulunmamakta, bu borçla ilgili varlık şirketinden bir haciz açılmamıştır, eşimin babası 2015 yılı mayıs ayında vefat etti, babasından kalan evdeki hissesini eşim 09.06.2015 tarihinde annesine satışını yaptı, şimdi varlık şirketi eşimin annesine satışını yaptığı bu hisseyi bozup haczetme yetkisi varmı?

  1. Merhabalar, Evin satışında muvazaalı bir durum varsa, bu satıştaki amaç alacaklıdan mal kaçırmaksa, alacaklının talebiyle tasarrufun iptali söz konusu olabilir, yani o malın hiç satışı yapılmamış gibi olur. Bilginize…

 43. Elbirliği mülkiyetli olan bir tarla icraen satışı yapılabilir mi?
  Yapılamaması halinde dayanak nedir?
  Bu hususta yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  İyi çalışmalar…

  1. Merhabalar, Önce alacaklı tarafından ortaklığın giderilmesi davası açılır. Bu dava sonucunda taşınmaz paylara ayrılır ve haciz ilgili borçlunun payına konulur. Sonrasına borçluya ait payın satışı mümkündür. Bilginize…

 44. Merhabalar dört kardeşiz.babamızdan kalma müşterek tapu tahsisli iki katlı bir evimiz var.annemizde vefat etti hak sahiplerinin birinin istemesi durumunda satış taleb edebilirimi .Halen iki kardeş bu binada oturmakta .teşekkürler

  1. Merhabalar, Hak sahiplerinin talep etmesi durumunda müşterek mülkiyet paylı mülkiyete çevrilir. Sonrasında pay sahiplerinin kendi paylarını satma hakları vardır. Bilginize…

  1. Merhabalar, Mülkiyet hakkı sahiplerinden herhangi biri dava açar ve sizin imzanız olsun ya da olmasın, paylı mülkiyete geçiş için haklı bir itirazının yoksa, mahkeme iştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verir. Bilginize…

 45. Elbirliği mülkiyetli olan bir tarlanın icraen satışının yapılmasında İcra İflas Kanunu ile 6183 sayılı kanununa göre satışında farklılık var mıdır? (Tapu kaydında elbirliği no ve Hisse pay/paydası mülkiyet bilgilerinde bulunmaktadır.)
  6183 tabi bir kurum iik na göre satışı yapalabilir mi?
  Yani önce İcra Tetkik Mercii nden yetki alıp daha sonra Sulh Hukuk Mahkemesine ortaklığın giderilmesi davası açılıp satış işlemlerine buna göre mi devam edilmelidir?
  Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  İyi çalışmalar…

 46. Mirası bırakan kişi nüfusa kayıtlı olduğu il Ankara olup, 2009 yılında ikameti olan İstanbul ilinde vefat etmiştir. Bu durumda elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için davanın hangi ilde açılması gerekmektedir?
  Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim
  İyi çalışmalar…

 47. Merhaba
  1/3 ‘ü babamıza ait olan Tarla vasfındaki taşınmazı elbirliğinden müşterek mülkiyete çevirdik fakat
  diğer 2/3 hisse sahipleri hala elbirliği mülkiyetteler
  benim sormak istediğim;
  2/3 hisse sahiplerinden birisinin hissesi adına haciz geldi
  biz bu durumdan nasıl etkileniriz.
  Süreç hakkında bilgi verebilir misiniz.
  İlginize Teşekkürler

 48. sulh hukuk mahkemesi tarafından satışa çıkarılması için icraya gönderilen(paylı mülkiyet arsası)satışı ben kazandım.Ancak daha sonra tarafıma emlakçım tarafından yanlış bilgi verildiğini öğrendim.45.000 tl gibi bir teminatı bırakarak çekilmek istiyorum.Eğer çekilirsem bu 45.000 tl dışında herhangi bir ücret ödeyecekmiyim?İhale tekrar ne zaman yapılır? ve ihale yapıldığında diğelimki benim verdiğim değerden 70.000 tl aşağısına satış gerçekleşirse bu aradaki fark benden tahsil edilir mi?

 49. merhaba benim sorum: hisseli bir otomobil de hissedarlardan birin 24/1 hisse oranı var bu kişiden sebep otomobilde haciz olup yakalanarak yedi emin otoparka çekildi diğer hissedrların hiç birin borcu yok bu sebepden dolayı icra müdürlüğüne diger 23 payı olan hissedarlar bir hissedarın borcundan sebep magdur edilemez ve bizim borcumuz yok diyerek ve bunun yolu alacaklının ortaklıgın sonlandırılma davası açarak ortaklıgı bitirip borçlunun hissesi kadar satışını gerçekleştirmesi söyleyerek dilekçe verdik icra müdürlüğü itirazımızı red etti ne yaapmamız gerekiyo

 50. Merhaba ölen dedemden içinde annem ile birlikte 5 kardeşe 1 ahşap ev kaldı dayım olan şahsın ödemesiği borçlarından dolayı evin hacz edileceği bilgisi geldi benim sorum şimdi borçlu olan şahsın hissesimi yokse bütün mülk komplemi satılır.hisse satılırsa ata yadigari olarak almayı düşünüyorum. Yardımcı olusanız sevinirim.

 51. MERHABA. BABAANNEMİN ÜZERİNDE BULUNAN HİSSELİ TARLA BABAMA VE İKİ KARDEŞİNE VEFATINDAN DOLAYI MİRAS YOLUYLA KALDI.BABAM VE KARDEŞLERİ ÜZERİNE İNTİKAL İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİ VE TAPU SİSTEMİNDE BABAM VE KARDEŞLERİ 3 VE BİR YABANCI ŞAHISLA BİRLİKTE HİSSELİ OLARAK GÖRÜNÜYOR. YALNIZ 4.YABANI HİSSEDARIN ÜZERİNDE İCRA NEDİNYLE TARLA ÜZERİNDE İCRA GÖRÜNÜYOR. ŞİMDİ BABAM KARDEŞLERİNİN RIZASI İLE İKİ KARDEŞİNİN HİSSESİNİDE ÜZERİNE ALACAK. TAPUDAN ÜZERİNE ALIRKEN YABANCI KİŞİNİN İCRASI OLDUĞU AMA BU ŞEKİLDE KARDEŞLERİNİNDE HİSSELİRİNİ ÜZERİNE ALABİLİCİĞİ SÖYLENMİŞ. O YABANCI ŞAHSIN İCRASINDAN DOLAYI BABAMIN ÜZERİNE ALACAĞI HİSSELERDE SIKINTI ÇIKARMI İCRADAN DOLAYI BİZİM HİSSELERİMİZE.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir