KOMŞUM SÜREKLİ GÜRÜLTÜ YAPIYOR, NE YAPABİLİRİM?

noisy neighbors ile ilgili görsel sonucu

  1. KABAHATLER KANUNU’NA GÖRE

Başkalarının huzur ve sükununu bozacak derecede gürültüye sebep olmak Kabahatler Kanunu’nda “Gürültü” başlığı altında düzenlenmiştir. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Madde 36’da: “(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.”şeklinde düzenlenmiştir.

Bu sebeple gürültüye sebep olan komşularla konuşularak sorunların çözülememesi halinde ilk olarak kolluk görevlilerine (polise) veya zabıta görevlilerine şikayet edilerek idari para cezası verilmesi sağlanabilir. Ancak komşu, para cezasına rağmen hala gürültü yapmaya devam ediyorsa dava yoluna gidilmelidir.

  1. KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE

Kat  Mülkiyeti Kanunu 18. maddesinde: “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.”şeklinde hüküm kurularak kat maliklerinin borçları gösterilmiştir.

Kat maliklerinin genel borcu bu maddede gösterildikten sonra Kat Mülkiyeti Kanunu madde 25’te: “Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler... Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.” şeklinde hüküm kurularak kat mülkiyetinden doğan yükümlülüklerini ihlal eden malikler hakkında dava açılabileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla, diğer kat malikleri için çekilmez derecede rahatsızlık veren malikler hakkında dava açılarak diğer kat malikleri mülkiyetin kendilerine geçirilmesini isteyebilir. Bu dava yönetim kurulu kararıyla tüm kat maliklerinin imzası alınarak taşınmazın bulunduğu Sulh Ceza Mahkemesinde açılabilir.

Maddede ifade edilen yükümlülükler ana hatlarıyla bu şekilde belirlenmiş olup, söz konusu yükümlülüklere uymayanlara apartman yönetimi tarafından ihtarda bulunulması, ihtara rağmen davranışın devam etmesi halinde ise dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Açılan dava sürecinde Kat Mülkiyeti Kanunu madde 33’teki düzenleme; “Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece,…idarî para cezası verilir…” dikkat çekmektedir.

  1. TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE

Sürekli gürültü çıkararak komşuları rahatsız edenler hakkında savcılığa başvurularak suç duyurusunda da bulunulabilir. Zira kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 123. maddede: “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca gürültüye neden olma ayrı bir suç olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 183. maddesinde: “ İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”şeklinde düzenlenmiştir.

  1. BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE

Sürekli gürültü çıkararak komşuları rahatsız eden kişinin kiracı olması durumunda, kiraya verenin tahliye davası açma hakkı doğmaktadır. Zira kiracının, kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu bulunmaktadır. Bu husus 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 316. maddede: “Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.”şeklinde düzenlenmiştir.

Dolayısıyla komşulara saygı gösterme borcunu; taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adetlere göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan derecede gürültü çıkarıp, rahatsızlık vererek ihlal eden kiracıyı kiraya veren haklı olarak tahliye edebilir.

Bu bakımdan yönetim kurulu tarafından, kiraya verenden, komşulara saygı gösterme borcunu ihlal eden kiracının tahliye edilmesi istenebilir. Bu durumda kiraya veren kiracıyı tahliye etmek durumundadır. Aksi takdirde Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 18’deki “…bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur…” hükmü gereği kat maliki de bu durumdan sorumlu olacaktır.

  1. MEDENİ KANUN’A GÖRE

TMK 737. Maddede “komşu hakkı” düzenlenmiştir. Bu madde ile; 
“Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.
Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır
.” hükmü Kanun’da yerini almaktadır.

Bu maddenin amacı, taşkınlık yapılarak komşuların hakkının zedelenmesinin engellenmesidir. Taşkınlık eylemlerin saptanmasında taşınmazın bulunduğu yerin kullanma amacının, niteliğinin, konuya ilişkin düzenlemelerin, özellikle de mahalli örf ve adetin önemi vardır. Bu tür uyuşmazlıklarda hakim; zararın varlığını belirlerken, zararı giderici önlemleri bulma yönünden her somut olayın özelliğini gözetmek durumundadır. Bu maddeye dayanılarak açılan davalar genellikle “haksız elatmanın önlenmesi (müdahalenin men’i)”  ve “oluşan zararın giderilmesine” yöneliktir.

                                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

4 thoughts to “KOMŞUM SÜREKLİ GÜRÜLTÜ YAPIYOR, NE YAPABİLİRİM?”

  1. İyi geceler saat şuna 00.40 üstteki komşum gece saat 2ye kadar ses çıkartıyor çoçukları sanki halay çekiyor bi zıplıyor anlatılmıyacak derecede ve ben de eşimde çalışıyoruz uyardığım halde yine aynen devam bide bana diyorlar çoçuklu aileyiz yapacak bişi yok ses çıkartırım diyor bunu nereye ve nasıl şikeyet edebilirim

  2. Meraba komsum 3yıldan beri sabahın köründen sonses tv açiyorlar gece 3kadargeceleride sons ses konusuyorlar dururtu yapıyorlar tv sesini son ses açiyorlar sürekli güzel dille uyardık aynısını yapıyorlar ev sahipleride uyardı kayriye almadılar ev sahiplerine evden çikariz diyoruz inaniza çikarmayız diyorlar duvara buruyoruz küfür hakaretle bulunuyorlar iycene tvyi açiyorlar ses dururtu yapıyorlar evde koştururlar kaçkere bunlar yüzünden işimden oldum işe uykusuz gidiyoruz beş kere polis çagirdik polisde bişey yapamıyor artik biktim bunlardan evden gitmelerini iştiyorum huzurlu uyku çekmek iştiyorum bunlar normal insanlar deyil olsalar hakaret küfür etmezler tv sesini açmazlar yüksek tondada konusmazlar insanı uyanırınca susarlar bunlar inadina yapıyorlar akil hastanesine kapılmasını iştiyorum bunların acilen

  3. Oturduğumuz aile apartmannda karşı dairemizdeki kiracilar her haftasonu toplanip alem yapiyorlar , sürekli sarhoşlar gürültüye sebep oluyorlar . Uyarilmalarina ragmen daha cok taşkınlık cıkariyorlar , kaç defa polislerin aranıp evlerinden alınmalarina rağmen yarım saat sonra salınıp aynı hareketleri sergilemeye devam ediyorlar . Bırakılincada apartmanda küfürler ve tehditler savuruyor pislikler.Apartman sakinleri bu alkolikler yüzünden apartman giriş-çıkışlarında korkudan koşarak evlerine girer oldular . Kimsede dava acip sorumlulugu ustune almak istemiyor , yöneticide mevcut degil . Bu durumdan nasıl kurtulabilirim , dava açsam ailemin başına bişey gelip gelmeyeceginden nasil emin olabilir, hakkimi koruyabilirim . Ev sahiplerine dava acsak apartman sakinleri olarak kiraciyi tahliye etmesi icin bi cozum olabilir mi ? Tesekkurler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir