KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HACZİ

Maaş ve ücret haczi, kesinleşen bir icra takip dosyasında borcu tahsil etme yollarından bir tanesidir. Bu doğrultuda, icra müdürlüğü tarafından dosya borçlusunun çalışmakta olduğu işyerine maaş haciz müzekkeresi gönderilmekte ve borcun tahsili amacıyla, işçinin maaşından yasal kesintilerin yapılarak icra müdürlüğüne gönderilmesi işverenden talep edilmektedir. Kendisine maaş haciz müzekkeresi tebliğ edilen işverenlerin yapması gerekenlerden, önceki yazımızda bahsetmiştik (Lütfen Bkz…).

İşçinin aldığı maaş ve ücretlerin ne şekilde haczedilebileceği İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) madde 83 ve madde 355 hükümleri ile İş Kanunu’nun madde 35 hükümlerinde düzenlenmiştir. Buna göre, işçinin maaş ve ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilmesi mümkün değildir.

Uygulamada genellikle maaş ve ücret haczi amacıyla icra müdürlükleri tarafından İİK madde 83 ve madde 355 uyarınca düzenlenen borçlunun işverenine tebliğ edilen maaş haciz müzekkerelerinde, kıdem ve ihbar tazminatlarının haczine de yer verilmektedir. Ancak kıdem ve ihbar tazminatları, yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca maaş yahut ücret kapsamında değerlendirilmemektedir. Ayrıca Yargıtay’ın 12. HD., E.2004/22540, K.26972 kararında; “Bu durumda, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi ödentilerin ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı, nemanın ve toplu iş sözleşmesi farkı ile ikramiyenin ise en fazla haczi mümkündür.” şeklinde ifade edildiği üzere, ihbar ve kıdem tazminatı ücret niteliğinde olmadığından, bunların tamamının haczedilebilmesi mümkündür.

Maaş yahut ücret niteliğinde olmaması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatlarının haczinin İİK madde 83 ve madde 355 uyarınca düzenlenen maaş haciz müzekkeresiyle değil, ancak İİK madde 89/1 uyarınca düzenlenmiş haciz ihbarnamesi ile mümkün olabileceğini ifade edelim. Kıdem ve ihbar tazminatlarının haczi amacıyla 89/1 ihbarnamesini tebliğ alan işverenin, tebliğ tarihi itibarıyla işçinin tazminat hakedişi bulunmaktaysa, bu tazminatların dosya borcunu karşılayan kısmını ilgili icra müdürlüğü hesabına yatırması gerekmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir