VERBİS KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 23.6.2020 TARİHLİ KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 23.6.2020

Karar No: 2020/482

Veri sorumlularının en önemli yükümlülüklerinden olan veri sicilinin tutulması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesinde “…Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır…” hükmü ile düzenlenmiştir.

VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan bir sicil olup, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin; bir başka deyişle veri sorumlularının veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce, KVKK’da ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) belirtilen istisnalar haricinde bu sicile kaydolmaları zorunludur. Kanun’un 18. maddesinin “…Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir…” hükmü doğrultusunda, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularına, bu yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde ağır idari para cezaları uygulanabilmektedir. Bu nedenle, Kanun ve Yönetmelik’te istisnai sayılanlar haricindeki veri sorumlularının, VERBİS’e kayıt yaptırmaları son derece önemlidir. VERBİS’e kayıt için son tarihin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son olarak 23.6.2020 tarihinde yayınladığı 2020/482 sayılı kararıyla,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına, karar vermiştir.

İlgili kararın tam metnine ulaşmak için; (Lütfen bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir