BANKA VEYA KREDİ KARTININ ÇALINMASI YA DA KAYBOLMASI HALİNDE BANKANIN SORUMLULUĞU

bank card thief ile ilgili görsel sonucu

Kart sahibinin banka veya kredi kartının sanal ortamda şifresini değil de fiziki olarak bu bahsedilen kartların kendisini çaldırması ve şifrenin de gerçek ortamda görülerek kart sahibinin banka hesabından izni veya onayı olmadan para alınması ya da kredi kartından nakit çekim yapılması halinde bankanın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olacak mıdır?

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik bu konudaki ihtilaflar bakımından düzenleme yapmıştır. Öncelikle bahsetmek gerekir ki; anılan Kanun’un 16. maddesi ile kart hamiline kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde bu durumu kart çıkaran kuruluşa derhal bildirim yükümlülüğü öngörülmüştür. Ancak burada önemle değinmek isteriz ki; kart hamilinin Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunması ya da kart çıkaran kuruluş dışındaki başka herhangi bir kuruluşa bildirimde bulunması söz konusu madde bakımından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi sayılmayacaktır.

Aynı Kanun’un 12. maddesi’nin 1. fıkrası ise: “Kartın ya da 16’ncı maddede belirtilen bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz.” hükmünü haizdir. Buna göre; kartın kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yönteminin ya da bizzat kartın kendisinin çalınması veya kaybolması halinde kart hamili tarafından, kart çıkaran kuruluşu haberdar etme yükümlülüğünün yerine getirilmesinden önce gerçekleşen yirmi dört saat içindeki haksız ve hukuka aykırı kullanımın sadece 150,00 TL’si bakımından kart hamilinin sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ancak kartın bizzat kendisinin ya da şifresinin çalınması veya kaybolması sebebiyle meydana gelen haksız ve hukuka aykırı kullanıma, kart sahibinin herhangi bir şekilde ağır ihmali ve yahut kastı sebebiyet vermiş olursa; kart hamilinin 150,00 TL ile olan sınırlı sorumluluğu kuralı işletilmeyecektir. Söz konusu kuralın uygulanmasına imkan vermeyecek bir diğer husus da, yukarıda bahsetmiş olduğumuz kart çıkaran kuruluşu meydana gelen durumdan haberdar etme yükümlülüğünün ihlal edilmiş olmasıdır.

Yukarıda değinilen tüm bu hususlara paralel olarak, ilgili Yönetmelik’in 23. maddesinde de yukarıda yer verilen 12. madde tekrar edilmiş olmakla birlikte söz konusu maddenin başında “Banka kartı veya kredi kartının”denilmek suretiyle, mevcut düzenlemenin hem banka hem de kredi kartları için geçerli olduğu vurgulanmıştır.

                                                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir