ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR NELERDİR?

Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) bazı suçların takibi şikayete bağlanmıştır. Suçtan zarar gören kişi şikayetçi olmadığı veya şikayetten vazgeçtiği durumda şüpheli ya da sanık hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

TCK m.73’e göre şikayete bağlı bir suçun soruşturulması ve kovuşturulması için 6 ay içerisinde şikayetin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar. Şikayet hakkı olan kişilerden biri bakımından 6 aylık sürenin dolması, diğerlerinin şikayet hakkını düşürmez. Şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin şikayetinden vazgeçmesi davayı düşürür,  hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme iradesi cezanın infazına engel olmaz.

Aşağıda TCK’ya göre soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlara yer verilmiş olup, bazı suçların tüm hallerinin değil de yalnızca belirtilen fıkrada düzenlenen hallerinin şikayete tabi olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir.

TCK. 86/2  Kasten Basit Yaralama

TCK. 89   Taksirle Yaralama (Bilinçli taksir hariç)

TCK. 102/1 Basit  Cinsel Saldırı

TCK.102/2-2.cümle  Nitelikli Cinsel Saldırının eşe karşı işlenmesi

TCK 104/1 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

TCK. 105/1 Basit Cinsel Taciz

TCK.106/1-2. cümle Malvarlığını zarara uğratacağı ve sair kötülükle tehdit suçu

TCK. 116/1 ve 2 Konut ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali

TCK 142/4 gereği konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçu, hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla işlenirse şikâyet tabi değildir.

TCK. 117/1 İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

TCK. 123  Kişilerin huzur ve sükununu bozma

TCK. 125  Hakaret (TCK. 125/3-a hariç)

TCK. 132  Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

TCK. 133  Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

TCK. 134 Özel hayatın gizliliğini ihlal

TCK. 144 Paydaşın veya elbirliği ile malikin hırsızlığı veya hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık

TCK. 146/1 Kullanma Hırsızlığı

TCK. 151  Mala Zarar Verme

TCK. 155/1 Güveni Kötüye Kullanmanın basit şekli (2. fıkra hariç)

TCK. 156  Bedelsiz Senedi Kullanma

TCK. 159  Hukuki alacağı tahsil amacıyla dolandırıcılık

TCK. 160  Kaybolmuş veya hataen ele geçmiş eşyanın tasarrufu

TCK. 167/2 Yağma hariç yakın akrabanın işlediği malvarlığına karşı suçlar

TCK. 209/1. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

TCK. 233/ 1 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

TCK. 239/1 ve 2. fıkralar Ticari, Bankacılık veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması

TCK. madde 342/ 2 Yabancı Devlet Temsilcilerine Hakaret  

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir