ÖLEN MADEN İŞÇİLERİNE SİVİL ŞEHİT STATÜSÜ VERİLMESİ

maxresdefault

Torba Yasa olarak da kamuoyunda anılan 6522 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11 Eylül 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 6522 sayılı Yasa’nın şüphesiz en çok ilgi çeken maddesi Yasa’nın Soma Yasası olarak da adlandırılmasına sebep olan 63. maddesi olmuştur.

“Madde 63 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 59 – 13/5/2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası sonucunda ölen sigortalının; Kuruma olan her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. Bu Kanunda öngörülen primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.

Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.

Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi hakkında 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.””

Madde metninden de anlaşılabileceği üzere 13.05.2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasından ölen 301 işçi ve ailesini kapsayan birtakım haklar düzenleme altına alınmıştır; buna göre maden kazasında ölen 301 işçinin:

  • Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan borçlarının terkin edilmesi
  • Ailelerine aylık bağlanması
  • Eş ve çocuklarından birisi, eğer eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere 1 kişinin kamuda istihdam edilmesi

şeklindedir. Ancak, söz konusu hakların yalnızca Soma maden kazasında vefat eden işçiler ve ailelerine tanınması kamuoyunda oldukça tepki çekmiştir. Bu nedenle de Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Derneği, Kanun maddesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla 15 Eylül 2015’te Zonguldak İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak Yasa maddesinin tüm maden şehitlerini kapsayan bir şekle getirilmesini talep etmiştir.

Zonguldak İdare Mahkemesi, söz konusu maddenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu görüşüyle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir. Son tahlilde; Anayasa Mahkemesi incelemesi beklenmektedir. Bizler de umuyoruz ki; Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği söz konusu Yasa maddesi, tüm maden şehitlerinin aileleri bakımından kaza yeri ya da olay bazlı bir sınırlama olmaksızın uygulama alanı bulacak şekle getirilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir