LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN ÖZEL HUKUKİ SORUMLULUĞU (II)

images (1)Bir başka yazımızda limited şirket müdürlerinin genel sorumululuğunu ele almıştık (Bakınız Limited Şirket Müdürlerinin Genel Sorumluluğu). Bu yazımızda ise; özel sorumluluk hallerinden bahsetmiş olduğumuz ilgili linkteki (Bakınız ilgili yazımız…) ilk yazımızın devamına yer veriyor olacağız.

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 644. maddesinde yapılan atıftan ötürü limited şirket müdürleri için bazı özel sorumluluk halleri de aşağıdakilerdir:

  1. Genel Kurul Kararları Aleyhine Kötü Niyetle İptal veya Butlan Davası Açılması

Şirket genel kurulu kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumlu olacaktır.

  1. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede İlgililerin ZararaUğratılması

TTK madde 193: “Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan müdürler dahil bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve ala­caklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludur…”

  1. Hakim Şirket ve Bağlı Şirket Arasındaki Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması

Bu husus daha önceki kanunlar ile karşılaştırıldığında TTK’da ilk defa düzenlenmektedir. TTK madde 202’de hakim şirketin, hakimiyetini bağlı şir­keti kayba uğratacak şekilde kullanması yasaklanmıştır. Ancak kayıp, o faaliyet yılı içerisinde denkleştirilirse yahut o faaliyet yılı sonuna kadar denkleştirileceğine dair bir bilgilendirme yapılarak (nasıl ve ne zaman olacağı ile ilgili) bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınırsa, bu yasak söz konusu olmaz. Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi için­de denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her ortağı, hakim limited şirket müdürlerden, şirketin zararınının tazmin edilmesini talep edebilecektir.

TTK madde 202: “Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Özellikle  bağlı şirketi, iş, varlık,  fon, personel,  alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; kârını azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez; meğerki, kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilsin veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınsın. Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her pay sahibi, hâkim şirketten ve onun, kayba sebep olan, yönetim kurulu üyelerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilir… Kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı hâlinde tazminata hükmedilemez

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir