KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE “RİSKLİ YAPI”

indirKentsel dönüşüm projesi kapsamındaki riskli yapı tespitine ilişkin rapor, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra bir eksiklik taşımaması halinde tapu müdürlüğüne gönderilmektedir. Müdürlük, tüm hak sahiplerine, taşınmazlarının hanesine “riskli yapı” şerhinin düşüldüğünü, 60 günlük süre içinde binanın idare tarafından yıkılabileceğini ve bu tespitlere karşı 15 gün içinde itirazda bulunulabileceğini bir tebliğ ile bildirecektir. Bu aşamalar geçildikten sonra idare tarafından toplamda 60 artı 30 günlük süre verilerek maliklerin yıkım işlemini gerçekleştirmeleri, aksi halde binanın kamu gücü ile bizzat idare tarafından yıkılacağı hususu tebliğ edilir. Yıkım işlemi malikler tarafından gerçekleştirilmezse mülki amirlik tarafından yapılır. Sahibi olunan yapı ile ilgili alınan kararlar malikin mernis adresine tebliğ çıkarılmaktadır. Tebliğin ulaşması tarihinden itibaren de yukarıda belirttiğimiz kararlara karşı itiraz süreleri işlemeye başlar. Riskli yapı tespitlerine karşı yapılacak itirazları değerlendirmek üzere, ihtiyaca göre Bakanlıkça gerekli görülen yerlerde yeteri kadar teknik heyet görevlendirilir.

6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği madde 7: “…Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir. Raporlar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müdürlükçe incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa iade edilir. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik yok ise, riskli yapılar, Müdürlükçe en geç on iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe, riskli yapı tespit raporunda tespit edilen eksikliklerin tamamının, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde düzeltilmesi ve raporun Müdürlüğe sunulması zorunludur… Riskli yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik heyetin teşkil edilmemiş olması halinde, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar, riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlükçe, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir…”

6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği madde 8: “Altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması yapı maliklerinden istenilir. Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği belirtilir.”

Malikler arasında yıkım yapılıp yapılmayacağı hususunda oybirliği ile anlaşma sağlanmaması ihtimali için (zira anlaşılarak malikler arasında bir protokol düzenlenmesi gerekmektedir) Yönetmelik, yapılacak toplantılarda uyulacak yeni usul ve kurallar getirmiştir. Bu aşamada yapılacak toplantılarda Kanun; 2/3 oy çoğunluğu çerçevesinde binanın yeniden yapımı konusunda seçilecek müteahhit, yeni yapıdaki bağımsız bölümlerin durumu, karara katılmayan maliklerin arsa payı satışı, yüzölçümlere dair kararların ne şekilde gelişebileceğine ilişkin düzenleme getirmektedir. Bu toplantılara ya da çoğunluk görüşüne katılmayanların, karara katılmaları ihtar edilmekte 15 gün içinde karar kabul edilmezse arsa payları açık arttırma suretiyle satılmaktadır.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun madde 6/2: “...Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir…”
                                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir