ORMAN YANGINI SUÇLARI

Orman yangını çıkarma suçları 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 110. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 2. fıkrası “76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.” hükmünü amir olup, maddede atıf yapılan fiiller; ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanun’un 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köylerin hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak şeklindedir. Bu maddede asıl düzenlenen orman yangınına sebep olmasa bile cezalandırılacak olan ihmali davranışlardır. Maddenin 3. fıkrası “Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak failin yangının söndürülmesine ve etkilerinin azaltılmasına yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak, verilecek ceza yarısına kadar indirilir. Zararın belirlenmesinde yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır.” hükmünü amir olup, bu fıkrada taksirle orman yangınına sebep olma suçu düzenlenmiştir. Maddenin dördüncü ve beşinci fıkrasında “Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde kasten orman yakma suçu düzenlenmiştir. Maddenin son fıkrasında ise “Bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur.” şeklinde bir düzenleme mevcut olup, çıkan orman yangını sonucu ölen birinin olması halindeki cezai yaptırım hükme bağlanmıştır.

Aşağıda suçla ilgili Yargıtay kararlarını paylaşmaktayız.

“…6831 sayılı Kanun’un 110/2. maddesi atfıyla aynı Kanun’un 76/d maddesinde düzenlenen anız yakma suçunun oluşabilmesi için anız kabul edilebilecek ot, çalılık, hasat sonrası tarlada arta kalan ürün sapları vs. gibi bitki örtüsünün en yakın ormanlık alana 4 kilometreden daha az mesafede bulunması ve kasten yakılmış olması gerektiği, dosya kapsamından ise sanığın işlettiği tavuk çiftliği’nin çöplerini yaktığı anlaşılmakla sanık tarafından çıkarılan ateşin büyümesi sonucu çıkan yangının, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldüğü olayda, sanığın eylemi, anız yakma suçunu oluşturmayıp yakılan ateşin orman sahasına 596,05 metre mesafede bulunması nedeniyle orman yangını tehlikesi oluşturduğundan eylemin TCK’nun 171/1-a maddesinde düzenlenen genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçuna vücut verdiği gözetilmeyerek suç vasfının belirlenmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, bozma nedenidir.” (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/4836 K.)

“…Sanığın yaktığı ateşin rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak ormana sirayet etmesi sonucu 0.5 hektar orman alanının yandığı olayda, sanığın eylemi 6831 sayılı Kanun’un 110/3. maddesinde düzenlenen taksirle orman yangınına neden olma suçunu oluşturduğu halde, suç vasfında yanılgıya düşülerek aynı Kanun’un 110/2. maddesinden hüküm kurulması, bozma nedenidir.” (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/14109 K.)

“…Davanın dayanağını oluşturan suç tutanağı, olay yeri görgü tespit tutanağı ile savunma kapsamından sanığın Kesmeburun köyü ile Bahçe köyü arasında 391-392 nolu bölmelerde, Kastabala sit alanı üzerinde güneş paneli yapımı sırasında çalışırken ateş çıktığı, rüzgarın etkisiyle büyüyen ateşin ormana sirayet ettiğinin anlaşılması; keşif sonucu alınan bilirkişi raporunda 6,4 hektar ormanlık alanın yandığının belirtilmesi; yangının sanığın çalıştığı yerden başladığının sabit olması karşısında; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket eden sanığın, 6831 sayılı Kanun’un 110/3. maddesi uyarınca mahkumiyeti yerine yerinde görülmeyen ve yasal olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi, bozma nedenidir.” (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/5561 K.)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir