MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- II

Bir önceki yazımızda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yapılan değişiklerin ilk kısmı olan ön bilgilendirmeye dair değişikliklerden bahsetmiştik. Bugün yazımıza tüketicinin cayma hakkını kullanması konulu değişikliklerle devam etmekteyiz.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in (“MSYDYDY”) 8. maddesinde “Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “satıcı veya sağlayıcıya” ibaresi “satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (5) Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tüketicinin EK’te yer alan formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurmak ve tüketicilerin iletmiş olduğu cayma beyanlarının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.” denmiş ve bu husus da aracı hizmet sağlayıcıya getirilen sorumluluklardan bir diğerini oluşturmuştur.

MSYDYDY ile Yönetmelik’in özellikle 12. maddesinde çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Buna göre; satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Tüketicinin malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumundaysa söz konusu yükümlülük malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlar. Malın tesliminden önce cayma hakkı kullanılırsa 14 günlük sürenin başlangıcı cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin aracı hizmet sağlayıcıya ulaştığı tarihtir. Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde de aynı şekilde cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin aracı hizmet sağlayıcıya ulaşmasıyla 14 günlük süre başlayacaktır. Tüketicinin sözleşmeyi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 günlük sürenin başladığını belirtelim.

Satıcı veya sağlayıcı ile birlikte platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır (aşağıda detayına yer verilen m.13/3 hükmü hariç olmak üzere). Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı ve sağlayıcı bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde müteselsilen sorumludur. Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuruluşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür. Diğer yandan değişiklikle birlikte, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, satıcı veya sağlayıcının, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin kendisine ulaşan bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya derhal ulaştırmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

Değişen 13. maddeye göre, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorunda olduğu süre değişiklikle ile birlikte 10 günden 14 güne çıkmıştır. Bir diğer önemli değişiklik ise iade masraflarına ilişkindir. Eklenen “Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.” maddesiyle -ayıplı mal durumu hariç- tüketicinin iade masraflarından sorumlu olduğu belirlenmiştir.

Yine bir diğer dikkat çeken değişiklik de cayma hakkının istisnaları konusunda karşımıza çıkmaktadır. Değişiklikle “ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler. i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler. j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler. k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.” şeklindeki bentlerin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. maddeye eklenerek istisnaların kapsamının son derece genişletilmiş olduğunu görmekteyiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir