6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bir önceki yazımızda, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinden, bu hususta öngörülen düzenlemelerden ve Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.10.2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararından bahsetmiştik (Lütfen bakınız…). Bu yazımızda, AYM’nin iptal kararının ardından, 7. yılın bitiminde halen teslim edilmediği için Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (“YTM”) devredilen sermaye piyasası araçlarıyla ilgili usul ve esaslara dair, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(“Yönetmelik”)çerçevesinde açıklamalarda bulunacağız.

Anılan Yönetmelik’le, kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle başvuran hak sahiplerine, YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre, kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından; ilgili mevzuat uyarınca satışı yapılmamış sermaye piyasası araçları ile iade tarihine kadar hesaplanacak bedelsiz payları aynen; kâr payları ise, 12/6/1933 tarihli ve 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun kapsamında Hazine’ye intikal edenler hariç olmak üzere, nemasıyla birlikte nakit olarak, hak sahibi tarafından bildirilen hesaplara aktarılacaktır. Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için YTM’ye intikal etmiş ve satışı yapılmış olan sermaye piyasası araçlarının satış tutarları ise, satış tarihine kadar hesaplanacak bedelsiz paylar ile ve 2308 sayılı Kanun kapsamında Hazine’ye intikal edenler hariç kâr payı tutarları dikkate alınarak, nemasıyla birlikte hak sahibi tarafından bildirilen hesaba aktarılacaktır. Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için YTM’ye intikal etmiş ve satışı yapılmış olan sermaye piyasası aracının farklı tarihlerde ve/veya farklı fiyatlardan satılmış olması halinde, hak sahibine ödenecek satış tutarının hesaplanmasında YTM’nin ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin tüm satış işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınacaktır. Hak sahibinin varsa bedelli sermaye artırımından kaynaklanan payların satış tutarlarını talep etmesi halinde, YTM tarafından bu amaçla ödenen tutar ve yapılan masraflar kanuni faizi ile birlikte başvuru sahibine ödenecek tutardan mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

Hak sahiplerinin, fiziken ellerinde bulunan sermaye piyasası araçlarını, bir örneği ihraççıda kalacak şekilde en az üç örnek düzenlenecek teslim tutanağı ile ihraççılara, ihraççıların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) teslim etmesi gerekmektedir. MKK tarafından fiziken teslim alınan sermaye piyasası araçları imha edildikten sonra; MKK, ihraççı tarafından teslim edilen sermaye piyasası araçlarının bilgilerini, kendi nezdindeki bilgilerle teyit etmekte ve hak sahipliği ve ödeme tutarlarının tespitinde dikkate alınmak üzere YTM’ye iletmektedir.

Bir sonraki yazımızda YTM’ye başvuru şeklinden bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir