SOYKIRIM SUÇU VE CEZASI

Soykırım; siyasal, ulusal, dinsel veya ırk kökenli bir takım sebeplerle, bir insan topluluğunu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmayı/yok etmeyi amaçlayan fiil(ler)in icra edilmesidir.

Soykırım suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Uluslararası Suçlar” kısmında 76. maddede tanımlanmıştır. Anılan madde (1) Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur: a) Kasten öldürme. b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme. c) Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması. d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması. e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi. (2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır. (3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.” hükmünü haizdir. Buna göre; 1. fıkrada sayılan eylemlerden birinin milli, etnik, ırki veya dini bir grubun mensuplarına karşı tamamen veya kısmen yok etme amaç ve planı dahilinde işlenmesi halinde, soykırım suçu oluşacaktır.

Burada kanun koyucu suçun oluşumu için “milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yokedilmesi” şeklinde özel bir saik aramaktadır. Daha açık bir deyişle; maddede sayılan fillerin söz konusu amacı taşımaması durumunda, soykırım suçu meydana gelmeyecek ancak bu eylemlerin TCK’nın farklı maddelerinde suç karşılığı ve uygun kanuni tanımı bulunmaktaysa o suçlar oluşmuş sayılacaktır.

Suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapsi olup; suçun icrası kapsamındaki hareketlerin a ve b bentlerinde sayılan kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarına vücut vermesi halinde, mağdur sayısı kadar suç oluşacağı kabul edilerek buna göre cezaya hükmolunacaktır. Diğer yandan, TCK 78. madde “(1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir…” hükmüne göre, soykırım suçunu gerçekleştirmek için örgüt kuran ya da yöneten kişinin on yıldan on beş yıla kadar, örgüte üye olanların da beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Suçun taşıdığı öneme istinaden, soruşturulması ve kovuşturulması zamanaşımına tabi kılınmamıştır.

İnsanlığa karşı suçlar ve cezası başlıklı yazımız için lütfen (Bkz: İlgili Yazımız…)

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir