KONKORDATO SÜRECİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ DURUMU

Av. Sevcen CAN & Av. Yasemin ÇORAK

Bilindiği üzere konkordato süreci, talep üzerine mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı ile başlayan ve kısaca, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış ve ticari varlığının tehlikeye düşmüş olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliğinde olup, amacı borçluya nefes aldırarak konkordato süresince borçlunun işlerini yoluna koyması, bu sayede konkordato projesinde kararlaştırılan şekilde alacaklılara ödeme yapılması, böylelikle de hem alacaklıların tatmin edilmesi, hem de borçlunun ticari ve finansal varlığını sürdürebilir hale gelmesinin sağlandığı bir süreçtir.

Konkordatonun hüküm ve sonuçlarına ilişkin İcra ve İflas Kanunu’nun (“Kanun”) 294. maddesiyle ihdas edilen temel düzenlemeye göre, konkordato mühleti içerisinde, borçlu aleyhine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamamakta, evvelce başlamış takipler durmakta, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamamaktadır. Ancak, söz konusu takip yasağının birtakım istisnaları da bulunmakta olup, bu istisnalardan bir tanesi de işçilik alacaklarıdır.

Kanun’un madde 294/2; “206’ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir” atfıyla, madde 206’nın birinci sırasında yazılı; işçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, konkordato kapsamı dışında tutulmuş alacaklardandır. İmtiyazlı işçilik alacaklarının kapsamına; ücret, ikramiye, prim, kıdem ve ihbar tazminatları, ayni ödemeler ve iş kazasından kaynaklanan tazminat istemleri de dahildir.

İmtiyazlı işçilik alacaklarının tahsili için, konkordato mühleti içinde bulunan borçluya karşı takip başlatılabilmesi, başlamış olan takiplere devam edilebilmesi, borçlunun malları üzerinde muhafaza tedbirleri alınabilmesi ve mallarının satışının yapılabilmesi mümkündür.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir