KONKORDATO TÜRLERİ NELERDİR?

Konkordato, İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 285-309 maddelerinde mali durumu bozuk borçluları ve mali durumu bozulmuş olan borçlunun alacaklılarını korumak için düzenlenmiş bir uygulamadır. İİK’da düzenlenmiş olan resmi konkordato türleri; adi konkordato, iflastan sonra (iflas içi) konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordatodur.

Adi konkordato, iflasa tabi olan borçlular ve iflasa tabi olmayan borçlular için uygulanabilmektedir. Borçlu iflasa tabi ise bu konkordato ile iflas etmekten kurtulabilir. Dolayısıyla adi konkordato, iflas önleyici konkordato olarak da anılmaktadır. İİK madde 285/1“Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.” hükmünü amir olup, konkordato talebi maddede düzenlenmiştir. Eğer gerekli koşullar varsa icra mahkemesi en fazla 3 aylık olacak şekilde konkordato mühleti verir ve bir ya da daha fazla sayıda heyet şeklinde çalışacak konkordato komiseri belirler. Belirlenen komiserler alacaklıları toplantıya çağırır ve konkordatonun kabulüne ya da reddine bu toplantıda alacalıklılar karar verir. Teklif alacaklılar tarafından kabul edilirse konkordato ticaret mahkemesinin onayına sunulur. Konkordato koşullarını inceleyen ticaret mahkemesi tarafındankonkordatonun tasdikine ya da reddine karar verilir.

İflastan sonra konkordato ise iflas eden borçlular için düzenlenmiştir. Konkordatonun kabul ve tasdik edilmesi halinde borçlu hakkındaki iflas tüm hüküm ve sonuçlarıyla tamamıyla kaldırılmaktadır. Bu konkordato türünde mühlet ve konkordato komiseri yoktur. Konkordato hükümleri iflasın kaldırılması ile yürürlüğe girmektedir. İflastan sonra konkordato, niteliğine uygun düştüğü ölçüde adi konkordato hükümlerine tabidir.

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda borçlu, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini ya da bu malların tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilere devretme yetkisini alacaklılara vermektedir. Böylece alacaklılar, borçlunun malvarlığını tasfiye ederek alacaklarını tahsil etmiş olurlar. Tasfiye memurları, iflas tasfiyesine benzer şekilde borçlunun mallarını tasfiye ederek elde edilen parayı alacaklılara dağıtırlar.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir